Графични страници
PDF файл
ePub

અગાઉ તે પવીતરઆતમાથી ગરભવતી થએલી જણાઈ જ

19 Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily.

૧૮ તારે તહેના વર ઇશરે પોતે નીતીવાન છતાં ને તહેવું ઊઘાડું અપમાન કરવા ન ચાહતાં તહેને ગુપત રીતે મુકી દેવાનું

[ocr errors]

20 But while he thought on these things, behold, the angel of the LORD appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife : for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.

૨. પણ તે શબંધી તે વિચારતો હુ તાહારે જુઓ પરભુના દુતે તહેને શપણામાં દેખાઈને કહું કે ઓ ઈશફ દાઉદના દીકરા તાહારી બાઈએર ભરીઅમ અંગીકાર કરવાને બીડી મો કાજે તે હેમાં જે ગરભ છે તે પવીતરઆતમાથી છે

21 And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins. . ૨૧ ને તે દીકરે જણશે ને તહેનું નામ તું ઈશુ પાડશે કેમકે તે

તે પોતાના લેકોને નિઓનાં પાપથી છોડાવશે ? 22 Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying,

૨૨ ને એ બધું એમાટે થઉ કે પરભુએ ભવીશકહેનારની હશતક જે કહ્યું હતું તે પુરૂં થાએ જ

23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.

૨૩ કે જુઓ કુઆરી ગરભવતી થશે ને દીકરે જણશે ને તેણે નામ તેઓ ઈમાનુએલ પાડશે જેહેન અરથ એ છે કે દેવ આપણું શાથે જ

24 Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord lad bidden him, and took unto him his wife :

૨૪ તાહારે ઈશરે ઊંઘમાંથી ઉઠીને નેવે પરભુના દુતે તહેને હુકમ આએ હુ તહેવું કીધું એટલે પોતીકી બઈએરને અંગી કાર લીધી *

25 And knew her not till she had brought forth her first born son: and he called his name JESUS.

૨૫ પણ તે પોતાને પહેલે થંભવેલે દીકરે જણ તાંહીં ક્ષુધી તેણે તહેને જણી નહીં ને તેણે તહેનું નામ ઈચ્છું પાડું

CHAP. II. બીને અધો જ 1 Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,

૧ ને હેરોદ રાજાના દહાડાઓમાં ઈહુદાના બેથલેહમમાં ઈચ્છું જો હુ તાહારે જુઓ ગનાનીઓએ પુરવથી ઈરૂશાલેમમાં આવીને કહ્યું

2 Saying, Where is he that is born King of the Jews ? for we have seen his star in the east, and are come to worship him.

૨ કે ઈહુદીઓને જે રાજા જનમે છે તે કહી છે કેમકે હને પુરવમાં [છતાં] તહેના તારાને જોઈને તેણેનું ભજન કરવાને આ એવાઈએ

3 When Herod the king had heard these thing's, he was troubled, and all Jerusalem with him.

૩ ને [ઓ] શાંભલીને હેરોદ રાજ તથા તે ક્ષુધા ઈરૂશાલેમમાં ના શુઘલા ઘભરાઆ નક

4 And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born.

એકઠા કરીને તેને પુછું કે ખરીશટ કહાં જન

5 And they said unto him, In Bethlehem of Judea : for thus it is written by the prophet,

૫ તાહારે તેઓએ તેહેને કહું કે ઈહુદાના બેથલેહમમાં કેમકે ભવી શકહેનારે એમ લખે છે કે

6 And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda : for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel.

૬ કે એ ઈહુદા દેશના બેથલેહમ તું ઈહુદાના ફ્યુબાઓમાં શ હુથી પુરૂં નાહીંનું નથી કાંજે તાહારામાંથી એક અધીકારી ઉતપન થશે જે માહારે ઈશરાએલ લેકોનું પાલણુ કરશે

7 Then Herod, when he had privily called the wise men, enquired of them diligently what time the star appeared.

૭ તાહારે હેરોદે તે ગનાનીઓને ગુપત રીતે તેડીને તેઓને શવી શતર પુછું કે તારે કહવેલા દેખાઓ જ

8 And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child ; and when ye

have found him, bring me word again, that I may come and worship him also.

૮ ને તેણે તેઓને બેથલેહમાં મોકલતાં કહ્યું કે તમે જઈને તે બાલક શમધી શારી પદે શોધ કરો ને જડા પર મને ખબર કો હે એ માટે કે હું પણ આવીને તેણેનું ભજન કરૂં

9 When they had heard the king, they departed; and lo, the star, which they saw in the east, went before them till it came and stood over where the

young

child was. ૪ તાહારે તેઓ રાજનું શાંભલીને ગઆ ને જુઓ જે તારશે તેઓએ પુરવમાં દીઠો હુતો તે તેની આગલ ગએને જહાં તે બાલક હુતો તાંહાંની ઊપર આવીને બેસ્ટ

10 When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy.

11 | And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him ; and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense, and myrrh.

૧૧ તાહારે તેઓએ ઘરમાં જઈને બાલકને તેહેની મા મારી મની શાથે દીઠો ને પગે પડીને તેનું ભજન કીધું પછી તેઓએ પિ તાનાં નેણું છેડીને દાનરૂપી ૐનું તથા લેખન તથા બેલ તે હેને અરપણ કીધાં જ

12 And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way.

૧૨ ને તેઓ હેરોદની ગમ પાછા ન જવાને શપણુમાં ચેતાવે લા થઈને બીજે રશતે પોતાના દેશમાં પાછા ગઆ 13 And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him.

૧૩ ને તેઓ પાછા ગઆ પર જુઓ પરભુના દુતે શપણામાં ઈશફને દેખાઈને કહ્યું કે તું ઊદ ને બાલકને તથા તેહેની માને લઈને મીશરમાં નાહાશીજા ને હું તને કહું તtહીંલગી તહીં જ રિહે કેમકે એ બાલકને મારી નાખવાને હેરોદ હેને શોધશે

14 When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt.

૧૪ તારે તે ઊઠીને બાલકને તથા તેહેની માને રાત્રે લઈને મીશર્મા ગઝલ

15 And was there until the death of Herod : that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son.

૧૫ ને હેરોદના મરવા શુધી તહીં રહે એ માટે કે પરભુએ ભવી શકહેનારની હશતક જે કહું હુતું તે પુરું થાએ કે મીશરમાંથી ને માહારા દીકરાને તેડો છે જ 16 | Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently enquired of the wise men. .

૧૬ નારે હેરેદે ને કે તે ગનાનીઓએ તહેની મશખરી કીધી તાહારે તે ઘણે ગુ થએ તે બેથલેહમમાં તથા તહેની શાલી શીમમાં મોકલીને તેણે તે ગનાનીઓને જે વેલા [શબંધી] શવીશ તર પુછું હુતું તે વેલા પરમાણુ બે વરશનાં તથા તેથી નાહીનાં શઘલ બાલકોને મારી નખાવી

17 Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, ૧૭ તારે ઈરેનીઆ ભવીશકહેનારાજે કહ્યું હતું તે પુરૂં થઊં 18 In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children,and would not be comforted, because they are not. ૧૮ કે શેનો તથા રડવાનો તથા નેટા લીલાપનો શબદ રામા માં શંભલાઓ રાબેલ પોતાના જીઈને શારૂ રડે છે ને ધીરજ નથી પકડતી કીજે તેઓ નથી જ

19 | But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt,

૧૮ પણ હદ મુઆ પછી જુઓ પરભુના દુતે મીશરમાં ઈલ શપને શપણામાં દેખાઈને કહ્યું :

20 Saying, Arise, and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: for they are dead which sought the young child's life. ૨૦ કે તું ઊઠ ને બાલકને તથા તેહેની માને લઈને ઈશરાએલ

« ПредишнаНапред »