Графични страници
PDF файл
ePub

Փիլիպպոս եւ ՛իոմթիաս Քիքսեսի մերոյ

խնդալ՝ ռաքեցաք Արիստոտելի վարդապետի զգրեալթուղթսն իքէն առ մեզ, որպէս զի զայս ընկալեալ՝ զգրեալսն ինմա ջանացել յուղղութին ածել Ողջ լեր։ Արիստոտէլէսեքսանդրի որդւոյ խնդալը

Գրեցին իս ծնողքն քո , զի զառա. քեալ թոշակն ի նոցանէ քեզ ոչ լինելբա. ւական. զոր ոչ կարծեմ արտաքդ՝ ոչքյոց, եւ ոչ իմոց , եւ ոչ ծնողացն քոց կամաց այս ազգ ինչ առնել Ո՛ղջ լեր ինձ որդի քաղՅունի։ ղեքսանդրոս մեծաչանճար վարդապետիդ

իմոյ խնդալ։ Դիտեա Հայր՝ անարժան գոլզառաքեալ թոշակն իմ ի ծնողացն իմոց • եւ սակայն զայս լուեալ՝ պարտ եւ արժան էր բարկա. նալ, իբր յաղագս իւրեանց որդու (այց արդ զընդդէմն գրեցին • Ողջ լինելքեզ ա. ղաչեմ։ Փիլիպպոս՝ եւ Ոլոմբիա Կեքսանդրի որդոյ

խնդալ կարգեալմն քեզ թոշակ՝ զորս ՛ի մէնջ առաքեմք , արժանիս Կիլիպպոսի եւ (Ում. բիադայ վարկեալ՝ մի արտամերժեալ ի բաց առաքեր , եւ մի զԱրիստոտելեայ թուղթս • աւորպէս քեզ վայելէ, պաՀեա . եւ զայլսն

[ocr errors]

եւս ինչ լաւս ընդ միտ ածեալ՝ խորՀեաց։ Ողջ լեր մեզ քաղցր եւ իմաստուն որդեակ •

ԱՆԴ:

[ocr errors]

() կարգեալ թոշակս՝ զոր տայք ինձ ի ձեռն ջ եւքսեայ,ոչ

արժանիսլեքսանդրի, եւ որպէս`վայելէ՝ զայս մատակարարել Փիլիպպոսի եւ լոմբիադայ • ԱմԼ զարիստոտելիզվարդապետին իմոյ զպատուիրանս ընդ միտ ածեմ, եւ խորՀիմ՝ արժանիս ուսման ընձեռողին , եւ զձեզ պախարակեմ, որ դիւ րաւ զլսելիսդ ի վայր տաք ալոց երբեմն վատաբարոյից եւ շոգմոգաց • եւ զայս մա. ղագս որդւոց՝ որ ըստ բնութենէ պարտիք , լուռ լինել՝ յաղագս նախախնամութիւն եւ Հոգ մատուցանել, որ ինձ օգուտ բերէ: Ողջ լինել ձեզ ըղձիւք խնդրեմ։

ԱՆԴ:

Աչքըն ծով ի ծով ծիծաղախիտ
Ծաւալանար յառաւօտուն,
Նրկու փայլակնաձեւ արեգական նման •••
Բերանն երկթերթի, վարդն ի շրթանց

կաթէր 1 եզուին շարժողին քաղցրերգանայր տա.

ւիղն։ Ծոցըն լուսափայL, կարմիր վարդով լցեալ, Օղիքըն ծիրանի մանուշակի տաք

ՆԱՐԵԿ ԱՑԻ :

Րացցուք զթանգարական վաճառս չան. թից, վաճառեսցուք լսելեաց զգիւտս աշխատութեան մերոյ՝ առնուլ զունկնդրու. թիւն , եւ տալ զպատմութիւն, մանաւանդ վասն քոյ Հրամանիդ՝ քաջ արանց Տրդատ, արքայ Հայոց Մեծաց : Րերեալ զշաչ վա. Ճառին աշխարՀի շինութեան՝ քեզի գանձ մաելցուք ՛ի մերոց ծովավաստակ նաւաս.

տեացս

ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ :

Mբրեւ չոքան տարան յերկիրն Պարսից զա. մենան գերութիւնն Հայոց , եւ ղուիթ երէց Արտաշատ քաղաքի ունին կապանօք առաջի թագաւորին Պարսից Շապէս: նայէր թագաւորն : աալուչ, եւ տեսանէր զերէցն ուիթ այր բարձր եւ անձնեայ , եւ ի տիոց մանուկ. եւ Հերք գլխոյն ալեւորեալ էին , այԼ մորուքն դեռ տակաւին սեաւ եւս կային եւ ալա .յորժամ զառաջինն խօսել սկսա, ասէ՝ թէ տեսանէք զառնդ զայդր զչարութիւնն.քանզի այտի՛ԻՀերացներեւի, Թէ կախարդ • զի Հերքն սպիտակ են, եւ մորուքն սեաւ։ Իսկ երէցն տուեալ պատաս. խանի՝ ասէ, թէ քեզ՝ պատ իցէ, այԼ զինչ կամիս խօսելեւ առնել,խօսեաց: ԱJԼվասն այդորիկ գիտեմ, զի յիրաւունս սպիտակամ ցեալ են նախ Հերքս, զի բազում՝ աւուրբք երէց են՝ գոնեայ Հնգետասան ամձք • քան զմորուսս նախաբոյս Են։

ԲՈՒԶԱՆԴ :

ՆորաՀրաչ պըսակաւոր եւ զօրագլուխ առա,

քինեաց , վառեցար զինուՀոգւոյն արիաբար ընդ

դէմ՝ մաՀու • է արդան քաջնաՀատակոր վանեցեր ըզ

թըշնամին, Վարդագոյն արեամբըդ քով պըսակեցեր

զկեղեցի։ Երկնաւոր թագաւորին զինու յաղթեալ

պատերազմին , պոչական իմաստութեամբխոՀեմացեալ

անճառապէս • որն խորհըրդական եւ ծանուցեալ ա

նուն բարի , խաչելոյն վըկայ եղեալ Տեղմամբ արեան

պըսակեցաւ։ Ըսնական լուսով լըցեալարիացեալըն քաջն

Արտակ , Թաթաւեալ ՛ի կարմրութիւն բոսորային

Բըղխեալ աղբիւրն , (փըրկականն ըմպեալ զբաժակ եւ մը.

կտրտեալ արեամբն իւրովԼ, Դասակցեալ ընդ անմարմնոյն Երրոր

դութեանն երգելըզփառս» ՍըրբափայL զգեստուք պըճնեալ'ի յերկ

նաւոր Հանդիսադրին , Երրորդութեամբըն զօրացեալ, վանեալ

զամուրըս բանսարկուին • Հըմայեակ Հօը ընծայեալ Որդւոյ գո.

Լովչարչարակից, Հոգւովն յաղթեալ պատերազմին եւ չա.

րասէր թագաւորին:

ական բարւոյն դիտմամբ ընդդէմ մեղա.

ցըն վառեցաւ, Տարագնաց ելիւք.երկինըս պարակցեալ

ընդ անմարմնոցն Տաճատ զարմանալի տաճար եղեալ ր

րորդութեանն, Տէրունեան սուրբ խորհըրդ տուն եւ

տեղի արժանացեալ ՍտացեալըզՀաւատոյ վա՜ան յուսոյն զրա

Հիք ծածկեալ, մրրկականըն սաղաւարտ ի գլուխ ե.

դեալ զնըշան խաչին • Վաչան վեչերեւեալ,նոր մանկութեամբ

նաՀատակեալ Խաչելոյն վըկայ եղեալ պըսակեցաւ ա.

րեամբն իւրով։ | Հոտ անոյշ՝ ողջակիզեալ մատուցանէր

զինքըն նըւէր ,
(անաւոր պատարագաւ ընծայելով Հօր

Է «երկինս
Արսէնընցանկալի արդարութեամբընձ

խացեալ,
Սմաստութեամբ պայծառացեալ Նեւի.

նարիերան շնորՀաց Հոգւոյն։ Երկոքումբք Հարազատօք ընտրելագոննա.

Հատակօք,
Յառաջեալ յամենեցունց գլուխ եւ ա.

ւարտ Մարտիրոսաց •
Նախաշաւիղ գոլով բարեաց յառաջա.

դէմըն Գարեգին, Ընկալեալ ըզպրաբիանըն յաղթանակ նա Հատակաց •

« ПредишнаНапред »