Графични страници
PDF файл
ePub

may ac

what was first or last done in this region, por are there any certain laws, but all is confused and barbarous. For which reason I

pray thee, my Lord, that to this man, who will abide in the

presence of thy Majesty the ingress of the royal Library may be permitted that he quire the knowledge of such things as thy brother and son desires, and return to us with the truth. And the pleasure which is to arise from the fulfilment of our wishes, we well know will be a joy to thee also. Farewell, oh thoa illustrious dweller

among

the Gods!

When Arsaces the great had received these letters from Maribas of Cativa, with the greatest alacrity he permitted him to search the royal Archives of Nineveh, rejoicing that his brother to whom he had committed the government of half his kingdom, was endaed with such a disposition.

Wben Maribas therefore inspected the Manuscripts, he found a certain book, in the greek character, of which this is said to have been the title.

» This Volume was translated from the chaldaic language into greek, by order of Alexander, and contains the authentic history

of the Antients and our Ancestors, who are said to commence with Zeroanus, Titan, and Apetosthes; in this book each of these three celebrated men and their posterity are կարգա շարադասեալ՝ իւրաքանչիւր տե. ղիս մինչեւ ցբազում ամա ,, *

Յայսմ մատենէ Մարիքասլատինայ զմե: րոյ ազգիս միայն Հանեալ զպատմութիւն Հաւաստի՝ բերէ առ Արքայ աղարշակ 'Ի Մծբին՝ մոն եւ ասորի գրով։

որ առեալ••• վ աղարշակ ••• առաջին իւրոյ գանձուն Համարելով՝ դնէր յարքունիսն ի պաՀեստի մեծաւ զգուշութեամբ, եւ զմասն ինչ է արձանի Հրամայէդրոշմել

Յորմէ մեր Հաւաստի ի վերայ Հասեալ կարգի զրուցացս՝ երկրորդեմք այժմ քոյ Հարցասիրութեանդ ձգելովզմեր բնիկնա խարարութիւնս մինչեւցաղդէացւոց յար դանապալայ՝ եւ եւս մետագոյն։

լոբԸՆյլ 'Պwn» մու–ttա» ՀԿյոյ •

wn

Եւ յայնժամ՝ իբրեւ զփեսայ շքեղազար դեալ՝ իր տեսանել զճեմեան մաքսագաստ իւր Քրիստոս: Ձայն արձակէր քաղցր՝

կյան ողջախոՀ* ,,Ընդարձակեա զտեղի խորանի քո

եւ,

զսրահից քոց , կանգնեա , մի խնայեր.երկանեա զապաւանդակս քո, Հաս, տատեա զցիցս քո աջ եւ յահեակ թռուս. ջեր• եւ զաւակ քո զՀեթանոսս ժառանգես. ցէ. եւ զքաղաքս առերեալս ՛ի կռապաշտիցն շինեսցես։ Մի՞: ասէ, երկնչիր , թէ մինչեւ ցայժմ նոքօք յամօթ արարի զքեզ: զի եր

registered in order each in his proper place for many years “ .

From this volume Maribas of Catina conveyed to king Valarsaces then in the city of Nisibin the history of our Nation faithfully compiled and written in syriac and greek.

When ... Valarsaces had received this Manuscript ... esteeming it amongst his chief treasures, he directed the volume to be diligently preserved, and ordered a portion of it's

contents to be engraven on a column.

Which narrative, we having verified the series of oar facts, are now about to repeat at thy command, and to trace back our early government to the Chaldean Sardanapalus, and even beyond.

Corenensis in his Armenian History.

Moses of Khoeni

LORD BYRON'S TRANSLATION.

It was beautiful then to behold Christ ás bridegroom nobly adorned for the nuptial chamber, who spake with a soft voice to his most pure beloved: »Enlarge the place of thy tent, and of thy porch; spare not, plant it, lengthen thy cords, and strengthen thy stakes; for thou shalt break forth on the right hand and on the left, and thy seed shall inherit the Gentiles, and thou shalt renew the ruined cities of the Idolaters. Fear not, though till now by means of these I have co

եւ qnow' եւս զղջացայց ի քեզ բնակել Հաճութեամբ՝ որ ես Հանգիստ իմյաւիտեանս յաւիտենից *

Յայնժամ՝ որ վարանէրն գաղտնի՝ սկզբնաչարն թշնամին, ծանուցեալ՝ թէ մեքե. նայքն իւր խայտառակեցան, տիեզերք աս. տուածպաշտութեամբ ծաղկեցան , պատ. րեալքն դարձեալփրկեցան , ժառանգորդք դրախտին ի Հայրենիան փութացան, երկրաքարշ Հեշտութիւնն տեղի ետ, եւ երկ. նային սրբութիւնն պայծառացաւ, գործի ատելութեանն խորտակեցաւ, եւ պտուղս րդն սկսաւ բազմանալ, Jա ամենեցուն ՛ի ստորնայնոցս վերացաւ, եւ յերկնային կայանն անգեաւ՝ արտաքս սողէր յորջէն չա. րութեան , իբրեւ զառիւծ գոչելով շրջէր բացեալ զկոկորդ չարութեանն՝ ջանացեալ առ ՛ի կլանել զԵկեղեցին փրկեալ Քրիստոսիւ:

1-իրանսցէ ::-tow whՆ»–ը-ան ,

ՀանճարեղշնորՀալիդ ընտրեալէ,

Յարքայից Հըզօրաց զարմէ Է.
Մեզ պարգեւի տանէն ատենչ`

Հրեշտակ ՀրաշագեղՀռիփսիմէ
ՌաֆաՀորդ ուղեւոր երկնընթաց ,

(Օրինաց երկնայնոն խորազգաց, Ուրացեալզանձն եւ զփառս Հայրենեաց • Հրեշտակ , եւ այլն։

vered thee with confusion. For I swear, that I shall never repent to make

ту

abode of pleasure with thee who art my repose for ever and ever».

Then the first Enemy, in ambush for his prey, perceiving that his snares were discovered, and that the worship of God flourished throughout the world, observing that those who had been deceived were redeemed, and that the inheritors of Paradise returned to their country, that the celestial holiness poured forth it's glory, that the instrument of batred being broken, the fruits of charity began to multiply themselves, and the hope of all no longer turned to the earth, ascended to the heavenly abodes , forth from the cave of his malice be issued like the lion roaring in his anger,

and roamed about with open and insatiate jaws, to devour the Church recovered by Christ.

Lampronensis in his Synodical oration.

A. GOODE'S TRANSLATION

Ripsima! Angel surpassing in beauty, wisdom, and grace; thou art chosen from the family of mighty Kings, and given to us a present from the Latin race..

Thou travaller journeying on the road of heaven, well skilled in Celestial Laws, having denied Thyself,

and the glories of thy native country. - Ripsima, etc.

[ocr errors]
« ПредишнаНапред »