Графични страници
PDF файл
ePub

րով որդի արքային ձերոյ Տրդատայ , որպէս զի բարեկարգութիւն Հաստատեալ՝ մեզ ծա. ռայեսջիք միամտութեամբ • Ո՛ղջ լերուք է

ՆՈՅՆՆԴ

Ստրատելատն Գազաւրն, եւ ամենայն Նա. խարարք Հայոց մասինն Յունաց՝ Տեառն մերում խոսրովայ արքայի կողմանն Արա.

Շատ խնդալ

Տեր գիտես զմտերմութիւն մեր առ իչելթագաւորին մերում Նրշակայ՝ զոր մին չեւ ցօր վախճանին անշրջելի պաՀեցաք • եւ արդ խորՀեալ եմք նոյնպէս ծառայելքեզ միամտութեամբ , եթէ Հաստատեսցես առ վեզ դաշամբք զերիսս զայսոսիկ • Եռաջին՝ չիշելզյանցանս մեր , զոր պատերազմեցաք ընդ քեզ ի Հարկէ, եւ ոչ ի կամաց։ Երկրորդ՝ զի դարձուսցես ՛ի մեզ զամենայն Ժամ ռանգութիւնս մեր՝ որ ՛ի մաuինդ Պարսից, զոր Հատէք յարքունիս • Երրորդ՝ Տնարել թափել զմեզ ՛ի կայսերէ, զի մի վրդովես. ցեն զբնակութիւնս՝ որք ունիմք իշխանութ թիւն յայսմ՝ բաժնի»,- զայս պայման ուխ, տի գրել եւ խաչ Հաստատել՝ կնքեսցես*զորս տեսեալ՝ փութասցուք ՛ի ծառայութի ձեր Ողջ լեր Sար մեր +

ՆՈՅՆՆ !

Քաջ արանց յոսրով Հայոց արքա Ստրա. տեղատի ազաւոնի, եւ ամենայն Նախա.

րարաց մերոց ողջոյնս ( ատ ուրախ լերուք , զի եւ մեք ողջ եք, եւ ուրախացաք ընդ լուր ողջունի ձերոյ , եւ առաքեցաք ըստ խնդրոյ ձերոյ զայս պայման ուխտի. ռաջին՝ չիշել զյանցանս ձեր , զոր չունէաք առ յանցանս իսկ , այԼ երախ. տաւորս զմիամտեն առ

թագաւորին Արշա. կունւոյ՝ զոր պաշտէիք • զի եւ առ մեզ զնոյն Մուամք լինելՆրկրորդ՝ դարձուցանելի ձեզ զժառանգութիւնս ձեր , զոր ունիմք Ֆարքունիս՝ բաց յայնմանէ, զոր ումեք ու. մեք պարգեւեցաք • եւ ոչ շրջին պարգեւք Թա գաւորաց առանց վնասու. մանաւանդ զի ՛ի դիւան Հօրն մերոՏեառն ապՀայ արքայից արքայի եմուտ . այԼ փոխանակ ընդ այնր եւ Jարքունուստ նումք եւ զձերոյն պակասու. թիւնն։ Երրորդ՝ թափեմք զձեզ ՛ի գործա. կալացն Յունաց՝ թէպէտ պատերազմաւընդ կայսեր , թէպէտ խաղաղութեամբ։ — զքեզ՝ Գազաւոն, արիւն իմ՝ եւ Հարազա. տութիւն՝ ոչ ըստ վաղնջուց ազգականու. թեանն, այԼ ըստ արդեանս՝ որ ՛ի մօրէքում: մէ Արշանուչա Արշակունւոյ • Հանեալըզքեզ'Ի Հայրենեաց քոց կամսարականաց, եւ Ի մայրենիս քո յիմա առեալ ազգ՝ Արշա. կունի անուամբ պատուեցից *

ՆՈՅՆՆ !

1նուլ զայս իմաստ աստուածայինքո ըդ ձից պարտ Համարեցա՝ ով Գրիգորիոս,քա Հանայապետական գլուխ եւ սիւն Հաստա. տութեան Եկեղեցւ: Սակայն ունիմք այս եւ զՀակառակադրացն զբանսն՝ որք ոչ սակաւս տան ամբոխումն խորՀրդոցն, որ ՛ի մեզն շարժմանՔանզի է նոցա առ ամեն նան բան աներբակն մերձ դնել: Եթէ եր կանագունից Հանդիպին բանից , գովեն փռ քու Հասանելեւ անցանել իսկ եթէ սուղ իցէ բանն , իբրու ոչ պարունակող զիմաստս , եւ ոչ բաւականապէս տալ զցոյցս՝ պարսա. ւեալ լինի: Դարձեալառ այս՝ եթէ նրբ. գոյնս ինչ ունիցի, զարզն առաջի դնեն՝ ինրեւ դիւրաՀասս , վասն այնորիկ եւ օգտա. կարս • ապա եթէ պարզագոյն իցէ, գովելի է նոցա իմաստասիրացն եղանակ բանից՝ ԵՄրեւ զօրաւորս եւ արուեստականս • Արդ՝ այս, չափԷնոցա դատեն , ոչ վասն առաջիկայ է բիս, այլմիայն՝ զի ընտրողս եւ ճանաչողս ցու. ցեալլինիցին: Իսկ մեզ զի լիցի զանձինս ան ըմբռնելի ունելինոցա կարծեացն , որչափ ինչ ունիմք ուղղել՝ զմիջինն այսոցիկ տեսուչ թեանց ընտրեսցուք զբանն • ոչ յոյժ ամփռ փել, եւ ոչ կարի երկայնել դարձեալ՝ մի ի ծածկելն փութալ, սակայն ի գեղջկացն Հեռագոյնս դնել նուաստ բանից -- . ղագս այսոցիկ այսչափ։

ԻԳՆԱՏԻՈ Ս *

Քանզի բազում ինչ գործք յաւուրս: տաշիսի գործեցան , վասն այնորիկ ի գա, զում՝ ճառս կոտորեցաք՝ զի մի երկայնութը բանից տաղտկութիւն ընթերցողացն լինի: ցի, որոյ վերջին ճառա այսպիսի ինչ՝.ի շատակելեւ զայլսն եւ որ ինչ ի ժամանակս Արտաշիսի. ( ի թէպէտ եւզայն ամենայն զոր ինչ յիշատակեցաք յառաջագոյն ձա. ռիցն , կարգք եւ սովորութիւնք գեղեցիկք Հաստատեցան ի աղարշակայ , եւ յայլոց առաջնոց թագաւորացն, այլ մեծամեծ արուեստից եւ ի գիտութեանց ունայնա. ցեալք էին , որպէս Հինից եւ ասպատակաց պարապեալք. եւ այսպիսի գիտութեանցկամ՝ անփոյթ արարեալք , եւ կամ՝ ոչ Հասեալք, զգաբաթուց ասեմ եւ զմոց եւցSարեաց բոլորմանց • քանզի ոչ այսպիսի ինչ ճանա չիւր առ

առ նոսա՝ այլոց ազգաց վարելով: եւ ոչ է ծովակս աշխարՀիս նաւագնացութիւնք , եւ ոչ ի վերայ գետոց ՃանապարՀորդութիք, եւ ոչ գործիք ձկանց որսոց • այլեւ ոչ յամենայն տեղիս երկրագործութիւնք,բայց դոյզն ուրեք, ըստ օրինակի Հիւսիսականաց կողմանց շաղղակերութեամբ եւ այլովք այսպիսեզք կեցեալք : Եւ այս ամենայն օրինի մաւուրս Արտաշիսի:

ԽՈՐԵՆԱՑԻ *

[ocr errors]

րապետութիւն. եւ որ պատասխանեալ նո,

. րա ասէր:Նրթամ, զի գեղապաճոյճ նկա. րողաց սեւելցիս ընդ այLՀայրապետմն տամ Ֆորմի եկեղեցւոյն: ըստ սմին այսմ գործն կատարէր• զի ոչ աւելի քան զմի ամ կեցեալ՝ փոխի յաշխարՀէս , եւ դնի ընդ Հարս իւր եւ կենդանագրի չքաւարանի սրքում։

ՑՈՎՀԱՆՆԷՍ Կ Ա ԹՈՂԻԿ ՈՍ •

Փիլիպպոս եւ (լոմբիաս Արիստոտելի վար

դապետի խնդալ

() Էքսիս՝ որ ի վերայ կացուցաք խնա. մածու պատանդ , զմեր՝ զոր ինչ տամք թե րել առ ձեզ, ազդեաց ոչ բաւական լինել ղեքսանդրի՝ վասն բազում պարգեւս կամե: ցեալ տալ Արդ՝ Հասեալ մարդը վերայ բարիոք կարգեա , եւ նշանակեա մեզ:

ՎԱՐՔ ԱՂԵՔՍԱՆԴՐԻ •

վարդապետ Արիստոտելիս (Էլիպպոսի եւ

Ոլոմպիայ խնդալ

Ոչ կարծեմ.իմոց ձեռաց խրատ առնել որդւոյ ձերոյ լեքսանդրի՝ օտար ինքեան , եւ իմոյս, եւ ձերոց բարուցդ արտաքոյ իմն գործեալ:քանզի լսեմ, եւ զուսմունս սորա տեսանելով՝ դատող քննութեամբ առնել, եւ ոչ իբրեւ զմանում, այլիբրեւ զՀին այր ընտրելեւ դատելկարը.Նրդ՝ զոր ինչ եւ ձեզ Sանց թուեսցի , զայն գործեցէք • Ո՛ղջ լերուք

ԱՆԴ Է

« ПредишнаНапред »