Графични страници
PDF файл
ePub

իոս , վասն Հողմոյն ընդդեմ լինելոյ * Յայն ժամ ընդ մէջ ծովուն կիլիկեայ՝ եւ Պամփի լեայ նաւեալ՝ իջաք ՛ի Միւռալիկիացւոց: Եւ անդ գտեալ Հարիւրապետին զնա մի աղեքսանդրացի՝ որ երթայր տալիա, . մոյծ զմեզ անդր• Եւ ի բազում՝ աւուրս ծանրանաւեալք՝ Հազիւ Հասաք առ Անիդա• եւ ի չթողացուցանելմեզ Հողմոյն՝նա. ւեցաք խոնարՀագույն է կրետէ առ չաղմու նեա Հազիւ անցեալառ նովաւ՝ եկաք ՛ի տեղի ինչ, որ կոչէր գեղեցիկ նաւաՀան. գիստ, որ չուպ էր քաղաքն Պասեայ :: է իբրեւ բազում ժամանակք անցանէն, եւ սխալ եւս լինէրնաւելոն, եւ վասն այն ինչ եւս՝ պաչոցն անցանելոյ. տայր խրատ Պաւ. լուս , եւ ասէր ցնոսա • Արք՝ տեսանեմ զի թշնամանօք եւ բազում՝ վնասու՝ ոչ միայն բեմ ռինդ. եւնաիդ, այլեւ անձանց մերոց լինե. լոց էնաւարկութիւնս:Իսկ Հարիւրապետն նաւապետին եւ նաւավարին առաւել ան. սայր, քան բանիցն Պաւղոսի։ Քրեւ դըժ. պատեՀ իմն թուէր նաւաՀանգիստն առ ի ձմերել բազումք խորՀեցան գնալ անտի, թերեւս կարասցեն Հասանելի. Փիւնիկէ՝ ձմերելի նաւաՀանգստին կրետացւոց , որ Հայէր ընդ Հարաւակողմն եւ ընդ աշխարէն (x@pov) • 'Ի շնչել Հարաւոյն՝ Համարե. ցան ուր դիմեալն էին Հասանել եւ արկեալ մօտ անցանէին զհրետեաւ: հչ պետ բա զում՝ մուց անկաւ զնովաւ Հողմ` ուռու. ցիկ որ կոչի Նրակիկլն։ Ընդ յափշտա. կել նաւին, եւ ի չՀանդուրժել ընդդէմ

sea.

ed under Cyprus, because the winds were contrary. And when we had sailed over the sea of Cilicia and Pamphylia, we came to Myra, a city of Lycia. And there the centurion found a ship of Alexandria sailing unto Italy; and he pat us therein. And wheu we had sailed slowly many days, and scarce were come over against Cnidas, the wind not suffering us, we sailed under Crete, over against Salmone; And hardly passing it, came unto a place which is called The fair havens; nigh whereunto was the city of La

-Now when much time was spent , and when sailing was now dangerous, because the fast was now already past, Paul admonished them; and said unto them, Sirs, I perceive that this voyage will be with hurt and much damage, not only of the lading and ship, but also of our lives. Nevertheless, the centurion believed the master and the owner of the ship, more than those things which were spoken by Paul. And because the haven was not commodious to winter in, the more part advised to depart thence also, if by any means they might attain to Phenice, and there to winter; which is an haven of Crete, and lieth toward the southwest and north-west. And when the south wind blew softly, supposing that they had obtained their purpose, loosing thence, they sailed close by Crete. But not long after, there arose' against it a tempestuous wind, Հողմոյն՝ թոյլտուեալ երթայաք դատաք ի կդզի ինչ դիմեալ՝ որ կոչէր կղաւդիա, Հազիւ կարացաք ըմբռնելզմակույկն • զոր ա: ռեալ՝ 3օգնականութի կապէին ընդ նան: Երկուցեալթէ գուցէ ի յորձանուտն ան.. կանիցին , իջուցեալ զառագաստն այնպէս երթային եւ գային:-ի սաստկագոյն վըշտանալոն մերոյ՝ ի վաղիւ անդր զկարասին ընկեցիկ առնէին . եւ յերիր աւուր ընդ իւ. րեանց ձեռն զգործին նաւին ընկեցին, 1բրեւ ոչ արեւ,եւ ոչ աստեղք երեւէին ի քա: զում աւուրս , եւ ձեռն ոչ սակաւ կայր ի վերա՝ ապա բառնայր ամենայն յոյս փըրկութեան մերոյ : Եւ զի բազում՝ աւուրս նա թի էին,յայնժամ՝ Պաւղոս կացեալ ի մէջ նոցա ասէ. «Պարտ էր ձեզ՝ ավարք , անսալ ինձ, եւ ոչ ելանել Կրետեայ , եւ շահել զվիշտս զայս եւզփառս. եւարդ՝ խրատեմ զձեզ քաջալերել, զի ֆաս անձին եւ ոչ միում ի ձէնջ լինիցի՝ բաց ինադ• քանզի երեւԷ. ցա ինձ յայսմ գիշերի Հրեշտակ ստու. ծո՝ որոյ ամն եմ, եւ պաշտեզնա. եւ ասէ Մի երկնչիր Պաւղէ, կայսեր եւս պարտ է քեզ յանդիման լինել, եւ աՀա շնորՀեալէ քեզ ստուծոյ զամենեսեան՝ որեն ընդ քեզ Չինաւիդ • վասն այսորիկ քաջալերեցարուք արք , զի Հաւատամք. աստուած, թէ այս. պէս լինի՝ զոր օրինակ խօսեցաւ ընդ իս,բայց ՛ի կղզի ինչ չասանէ մեզանկանել։ --Արեւ չորեքտասաներորդ գիշեր լիներ, մինչդեռ ծփէաք ՛ի Հանդրին անդունդս՝ ի մէջ գիշերին կարծէին նաւավարքն, եթէ չասեալ

called Euroclydon. And when the ship was caught, and could not bear up into the wind, we let her drive. Aud rauning under a certain island which is called Clauda, we had much work to come by the boat; which when they had taken up, they used helps, undergirding the ship; and fearing lest they should fall into the quicksands, strake sail, and so were driven: And we being exceedingly tossed with a tempest, the next day they lightened the ship; and the third day we cast out with our own hands the tackling of the ship. And when neither syn nor stars in many days appeared, and no small tempest lay on us, all hope that we should be saved was then taken away. But after long abstinence, Paul stood forth in the midst of them, and said, Sirs, ye should have hearkened unto me, and not have loosed from Crete, and to have gained this harm and loss. And now I exhort you to be of good cheer: for there shall be no loss of any man's life among you, but of the ship. For there stood by me this night the Angel of God, whose I'am, and whom I serve, saying, Fear not, Paul; thou must be brought before Cesar: and, lo, God hath given thee all them who sail with thee. Wherefore, sirs, be of good cheer; for I believe God, that it shall be even as it was told me. Howbeit, we must be cast upon a certain island. - But when the fourteenth night was come, as we were driven up and

[ocr errors]

իցեն յաշխարՀ ուրեք • եւ ընկեցեալ ըզ: գունտսն՝ գտին գիրկս քսան, եւ սակաւ ինչ դադարեալ՝ դարձեալ ընկեցին , եւ գտին գիրկս Հնգետասան։ Ծաչի Հարեալ թէ գուցէ 'ի խիստ ինչ տեղիս անկանիցին, մետուստ կողմանէ ընկեցին խարիսխս չորս ըդ ձանային այգուն լինելու: Րայց նաւավարքն խնդրէին փախչել է նաեւ անտի, եւ իջում ցեալ զկուրն ի ծով անդր պատճառանօք՝ որպէս թէյառաջոյ կողմանէ խարիսխս ձգե լոց իցեն. ս Պաւղոս ցՀարիւրապետն ,

ցզօրականան. Նոր ոչ դոքա մնանինա. ւիս , դուք ապրելոչ կարէք ։ Յայնժամ՝ զ րականք Տատին զվարս կրին , եւ ՛ի բաց ըն. կեցին • Եւ մինչդեռ այգն կամէր լինել, աղաչեր Պատղոս զամենեսեան առնուլկե. րակուր , ասէ. Նա չորեքտասաներորդ օր է՝ որում՝ ակն ունիք նօթիս կատարել, եւ չէ ինչ ճաշակեալ: վասն որոյ աղաչեմ՝ զձեզ Ճաշակել կերակուր, զի՝ այն իսկ վասն ձե րոյ փրկութեան Եւ զի ոչ ուրուք ի ձէնջ մազ մի ի գլխոյ կորիցէ. : իբրեւ ասաց զայս, առեալ Հաց՝ գոՀացաւ զստուծոյ ա ռաջի ամենեցուն. երեկ, եւ սկսաւ ուտել

քաջալերեցան ամենեքին,եւնոքա առ -ին կերակուր • Էաք ամենայն Հոգիք ինա. ին՝ երկերիւր եւթանասուն եւ վեց • Սարեւ Ձագեցան կերակրով , թեթեւացուցին ըզնան՝ թափեալ զցորեանն ի ծով։ իբրեւ այգ եղեւ, զերկիրն ոչՃանաչէին, բայց զգոգ մի նշմարէին՝ թէ ափն ծովուն իցէ, Ձոր խորՀէին՝ թէ Հնար ինչ իցէ, զերծու.

[ocr errors]
« ПредишнаНапред »