Графични страници
PDF файл
ePub
[ocr errors]

Սմաստուն սուրբ կուսան գերյարգ
Հրով բանին ի երկիր արկելոյ

առեցեր ըզլապտեր Հաատ ,
Հրեշտակ եւ այլն:
Փեսային Քրիստոսի մարմնացեալ,

Անապակ կուսութեամբ Հարմնացեալ, առագաստ անմատույց բազմեցեալ:

Հրեշտակ, եւ այլն։ Սիրասնունդ Սիրամարգ սխրալի

Նրբամիաոսկիելտարփալի, ռապսակ իւղագլուխ ցանկալի •

Հրեշտակ , եւ այլն։ Սակաձեմ անի օդապար + Նոր Նոյեան տապանն Էքը դադար Օձասպան Արագիլու արդար

Հրեշտակ ,եւ այն է Մս տաւոր Մարտիրոս մրցական

հական Րանին Հօր զօրութեան , Tիակոխքաջութեամբ ըզՀընձան Հրեշտակ, եւ այլն։ գունեղ թաթաեալ'ի բոսոր, Սաղարթուն կամրորակ իբր խընձոր ,

արտն ազնիւ դու արեամբ քօղաւոր • Հրեշտակ, եւ այն •

ՆԵՐՍ ԷՍ ԿԼԱՅԵՑԻ Է

Wise, holy Virgin, most venerable, Thou didst light up the lamp of Faith with the fire of the Word shed abroad on the earth. – Ripsima, etc. Of

pure Virginity Thou hast been betrothed to the Bridegroom the incarnate Christ, and placed on the inaccessible

naptial couch. – Ripsima, etc.

Lovely Peacock ! pursed affectionately, charming, delicately shining with thy golden thread; enchanting, anointed with thy triple crown. - Ripsima, etc.

Thou Dove over bov'ring in the air, the Ark of the new Noah is thy dwelling: Thou righteous Stork, who hast destroyed the Serpent. Ripsima, etc.

Thou Martyr skilful and valiant of the power of the true Word of the Father, who didst firmly tread the Wine-press. — Ripsima, etc.

Thou art colored, having been plunged in a crimson dye; thou art covered with leaves like the blushing Apple; Thou comely Bride veiled with thy blood. - Ripsima, etc.

NIERSES CLAJENSIS.

Ի Ն Ո Ր Կ Տ ԱԿ ԷՆ

Քանզի բազումք յօժարեցին վերստին կարգել զպատմութիւն վասն իրացն Հաս. տատելոց ՛ի մեզ՝ որպէս աւանդեցին մեզ որ ՛ի սկզբանէ ականատես եւ սպասաւորք եղեն բանին, կամեղ եւ ինձ՝ որ ի սկզբանէ զՀետ երթեալ էի ամենայնի ճշմարտութեամբ , կարգաւ գրել քեզ՝ քաջդ Թէոփիլէ. զի ծա. նիցես զբանիցն որոց աշակերտեցար, զճըշմարտութիւն: ՂՈՒԿ. Ա. 1—4.

ն միոջ էին երկու որդիք • ասէ կըրա. սերն ի նոցանէ ցSայրն. Հայր՝ տուր ինձ բաժին , որ անկանի յընչիցդ • եւ նա բաժա նեաց նոցա զկեանան։ Նետ ոչ բազում աւուրց ժողովեալ զամենայն կրտսեր որդոն գնաց յաշխարՀ Հեռի, եւ անդ վատ. նեաց զինչս իւր • զի կեայր անառակութի :

- իբրեւ սպառեաց զամենայն, եղեւ սով սաստիկ աշխարհին յայնմիկ,եւ սկսաւ ինքն չքաւորել։ Նա գնացեալ յարեցաւ ի մի ոմն ՛ի քաղաքացւոց աշխարհին այնորիկ • եւ Jղեաց զնա յագարակ իւր արածել խոզս • եւցանկայր լնուլ զորովայն իւր յեղջերունզոր խոզն ուտէին , եւ ոչ ոք տայր նմա • ե: կեալ ի միտս իւր՝ ասէ • քանի՞ վարձկանք

FROM THE NEW TESTAMENT

Forasmuch as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us, even as they delivered them onto us, who from the beginning were eye-witnesses, and ministers of the word; it seemed good to me also , having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus, that thou mightest know the certainty of those things wherein thou hast been instructed. LUKE. 1. 1—4.

[ocr errors]

· A certain man had two sons: And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me . And he divided unto them his living: And not many days after the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he bad spent all, there arose a mighty famine in that land; and "he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country; and he sent him into his fields to feed swive. And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat: and no man gare unto him. And իցեն ի տան Հօր իմոյ Հացալիցք, եւ Ես աստ սովամաՀ կորնչիմ՝• Մարուցեալ գնացից Հայր իմ,եւասացից ցնա Հայր՝ մեղա մեր կինս, եւ առաջի քո • եւ ոչ ես եմ արժանի կոչելորդ քու արա զիս իբրեւ զմի ՛ի վարձ. կանաց քոց* -:.յարուցեալ եկն առ Հայը իւր • եւ մինչդեռ Հեռագոյն էր , ետես զնա Հայրն ,եւ գթացաւ, յարեաւ եւ ընթացաւ ընդ առաջ, անկաւ զպարանոցաւն նորա ,եւ Համբուրեաց զնա: Եւ ասէ ցնա որդին , Հայր՝ մեղայ յերկինս, եւ առաջի քո, ոչ եւս Եարժանի կոչիլորդիքnւubՀայրենցիա ռայս իւր • վաղվաղակի չանէք զպատմու. Ճանն առաջին, եւ ագուցք նմա, եւ տաք զմատանին ի ձեռն նորա , եւ կօշիկս մոտս նորա • եւ ածք զեզն պարարակ , զենք, կերիցուք եւ ուրախ լիցուք, զի այս որդի իմ մեռեալ էր՝ եւ եկեաց , կորուսեալ էր՝ եւ գտաւ. եւ սկսան ուրախ լինել - իր երեց որդի նորա յագարակի, եւ մինչդեռ գայր , եւ մերձ եղեւի տուն, լուաւ զձայն երգոց եւ զպարուց • եւ կոչեցեալ առ ինքն զմի ի ծառայիցն՝ Հարցանէր, թէ զինչ իցէ ան•նա ասէ ցնա • զի եղբայրքո եկեալ է, եւ զեն Հայր քո զեվ պարարակ» զի ողջ ջամք ընկալաւ զնա • Ղարկացաւ, եւ ոչ կա, մէր մոանել.«Հայրն ելեալարտաքս՝ աղա չէր զնա: Պատասխանի ետ եւ ասէ ցSայրն• այս քանի ամք են , զի ծառայե՞ քեզ, եւ երբէք զպատուիրանաքովիչ անցի, ուլմի երբեք ոչ ետուր ինձ՝ զի ուրախ եղէց ընդ բարեկամն իմ, յորժամ եկն որդիդ քո այդ՝

« ПредишнаНапред »