Графични страници
PDF файл
ePub

26. in whom we also when we believe are saved. 27.

Therefore know ye that these men are not the children of justice, but the children of wrath;

28. Who turn away from themselves the compassion of God.

29. who say that neither the heavens nor the earth were altogether works made by the hand of the Father of all things,

30. But these cursed men have the doctrine of the Serpent.

31. But do ye by the power of God withdraw yourselves far from these, and expel' from amongst you the doctrine of the wicked.

32. Because you are not children of disobedience but the sons of the beloved Charch.

33. And on this account the time of the resurrection is preached to all men.

34. Therefore they who affirm that there is no resurrection of the flesh, they indeed shall not be raised up to eternal life,

35. but to judgement and condemnation shall the unbeliever arise in the flesh:

56. For to that body which denies the resurrection of the body, shall be denied the resurrection, because such are found to refuse the resurrection.

37. But you also, Corinthians! have known

զցորենոյդ սերմանէ, եւ զայլոց սերմանաց

38. զի Հատ լոկ մերկ անկանի երկիր» եւ անդի խոնարՀնախ մեռանի •

3g• եւ ապա առնէ կամօքն Տեառն՝ զնոյն մարմին զգեցեալ։

կօ. եւ ոչ եթէ լոկ մարմին մեկինյառնէ, այԼ բազմապատիկ տոՀմականաբ կանգնեալ օրՏնի

41. Աւ մեզ պարտ էր ոչ միայն ՛ի սերմանաց անտի՝ առակս ի մէջ բերել, այL'ի պատուական մարմնոց մարդկանէ։

42. Դուք ինքնին գիտէք զՅովնան որդի մաթեայ •

43. վասն զի յամառեաց նա ՛ի քարոզեն Նինուէացւոց, ընկեցաւ պորտ ձկանն զե. բիւս տիւս եւ զերիս գիշերս •

44. Ժետ երից աւուրց լուաւ աղօթից նռ րա ստուած, եւ ած ի վեր ի ներքին ան. դընդոց անտի. 45. եւ ոչինչ ապականեցաւ մարմինն նո.

եւ բա, ոչ արտեւան մի կորացաւ.

46. որչափ եւս առաւել վասն ձեր թերա. Հաւատք *

47-ՆԵթէ Հաւատասջիք դուք ՛ի Տէր Յի սուս Քրիստոս,մարուսցէ զձեզ որպէս ինքն դարեա:

8. ՉԻ Եթէ ոսկերքն Եղիշեի մարգաըսի ի վերայ մեռելոյն անկեալ՝.արուցին զմեռեան ,

49. դուք որչափ եւս առաւել, որ ի մարմին եւ մարին եւ ՛ի Հոգին Քրիստոսի .ե

[ocr errors]

from the seeds of wheat, and from other seeds;

38. that one grain falls dry into the eartlı, and within it first dies;

39. and afterwards rises again by the will of the Lord indued with the same body:

40. neither indeed does it arise the same simple body, but manifold, and filled with blessing

41. But we must produce the example not only from seed, but from the honorable bodies of men.

42. Ye also have known Jonas the son of Amittai;

43. because he delayed to preach to the Ninevites, he was swallowed up in the belly of a fish for three days, and three nights:

44. and after three days God heard his supplication, and brought him out from the deep abyss;

45. neither was any part of his body corrupted, neither was his eyebrow bent down; 46. and how much more for you,

oh of little faith!

47. If you believe in our Lord Jesus Christ, he will raise you up, even as he himself hath risen.

48. If the bones of Elisha the prophet falling upon the dead, revived the dead,

men

who are

49. by how much more shall

ye, supported by the flesh and the blood and the

ցեալ էք, յայնմ՝ աւուր.արիջիք ողջանդամք մարմնով։

5o. Իսկ Եղիա մարգարէ զորդի այրոն գիրկս արկ եւ շարուց ի մեռելոց

51. որչափ եւս առաւել Յիսուս Քրիս, տոս եւ զձեզ յարուսցէ յաւուրն յայնմիկ, որպէս եւ ինքն իսկ յարեաւ ի մեռելոց ողջանդամ մարմնով:

52. Ապա թէ այսինչ տարապարտուց ընդունիք ,

53. աշխատ ոք յայսմՀետէ զիս մի արաս ցէ. զի ես զկապանս զայս յանձին իմում՝ կրեմ,

54. զի զՐրիստոս շահեցայց • եւ կտտա. նաց մարմնոյս այսմիկ Համբերեմ, զի դարում, թեան մեռելոցն արժանի եղէց *

55. Եւ դուք իւրաքանչիւրոք որպէս ըն. կալարուք զօրէնսն ի ձեռաց երանելի Մարգարէիցն, եւ սրբոյ ետարանին՝ Հաստա. տուն կալջիք

56. եւ վարձս ընկալջիք ի յարութեան մեռելոց , զկեանսն յաւիտենից ժառանգես. ջիք •

57: Ապա եթէ թերեՀաւատ ոք լինիցի եւ յանցանիցէ, դատաստան անձին իւրում՝ նիւթէ ընդ չարագործման, եւ ընդ այնոսիկ որ զայնպիսի առաջարկութիւն մոլորութե մարդկան ունին , պատժին

58. (Ի նոքա ինքնին իսկ են ծնունդք իսից եւ կորիւնք օձից եւ քարբից։

59. Մերժեցարուք եւ ի բաց մեկնեցա.

Spirit of Christ, arise again on that day, with a perfect body?

50. Elias the prophet embracing the widow's son raised him from the dead,

51. hy how much more shall Jesus Christ revive you on that day with a perfect body, even as he himself bath risen?

52. But if ye receive other things vainly,

53. henceforth no one shall cause me to travail: for I bear on my body these bonds

54. to obtain Christ; and I suffer with

patievce these afflictions to become worthy of the resurrection of the dead.

55. And do each of you having received the law from the hands of the blessed Prophets and the holy Gospel, firmly maintain it;

56. to the end that you may be rewarded in the resurrection of the dead and the

possession of life eternal.

57. But if any of ye not believing shall trespass, he shall be judged with the misdoers, and punished with these who have false belief.

58. Because such are the generations of vipers, and the children of dragons, and basilisks.

59. Drive far from amongst ye, and fly

« ПредишнаНапред »