Krekelzangen, Томове 1–3

Предна корица

Между кориците на книгата

Какво казват хората - Напишете рецензия

Не намерихме рецензии на обичайните места.

Други издания - Преглед на всички

Често срещани думи и фрази

Популярни откъси

Страница 162 - t Eischt zuiverheid van hart by onbezweken moed ; En 't is met Jezus-zelf op d' afgrond zegevieren Wanneer men 't purpert met zijn bloed. Zijn bloed? — Wy, grijzaarts, ja, beleefden zulke dagen, Toen pen en tong in band , en werktuig was van dwang ; De willekeur was wet; de Godheid, 't zelf belang; En (wee! ja driewerf wee den oogen die dit zagen!) Het Vaderland bezweek en vond zijn ondergang. Zijn bloed ? — Ook 't mijne vloeide, als Themis...
Страница 197 - Our portion is not large indeed ; But then how little do we need ! For nature's calls are few ; In this the art of living lies, To want no more than may suffice, And make that little do.
Страница 181 - t Geloof behoort niet aan de Reden ; Het werkt en wortelt in 't gemoed ; En Hy, de Hoorder der gebeden, Zal 't kiemend zaadtjen niet vertreden , Al trapt gy 't , Monsters , met den voet. Ik die hem heb in 't hart gelezen , Ik dankte God voor 't geen die wrocht, En juichte, hem een vriend te wezen Die op zijn boezem werken mocht. Hy zag door 't web der Ongodisten; Hy , 't dwaze van hun trotschheid in ; En, in den wensch...
Страница 111 - t vlekkeloos bloed. Door 't kampen Met rampen Geoefend ter deugd, Omvatten Ze ons schatten Van eeuwige vreugd. Het dragen Maakt plagen (Al drukken ze) licht, Ja , 't zwoegen Genoegen In Godsdienst en plicht.
Страница 182 - Dien zal zijn Heiland niet ontzweven, "Maar doen hem 't Godlijk woord gestand, 't Geloof behoort niet aan de Reden; Het werkt en wortelt in 't gemoed; En Hy, de Hoorder der gebeden, Zal 't kiemend zaadtjen niet vertreden , Al trapt gy 't , Monsters , met den voet. Ik die hem heb in 't hart gelezen, Ik dankte God voor 't geen die wrocht t Krekelzangen I, 181.
Страница 55 - t heelal , De zijnen tot Zijn Rijk vergaderen. Mijn Kweekling ! wees me een levend beeld ! Wees door mijn Vaderzucht herteeld , Wat ik.... waar ik naar trachtte en streefde. Wees Dichter, maar u-zelv
Страница 98 - t inbegrip der ons verleende schatten. Ken, stervling, ken geheel uw ziel in haar! Zy maakt u mensch; in haar berust uw Wezen. Neem in uw spraak uw eigen zelfheid waar! Leer daar u-zelf, leer daar uw God in lezen. Leer daar 't Heelal en zijn...
Страница 65 - t Heilige land? Dien hoed met die schelpen , dien staf ia zijn hand ? » Gy Pelgrim van 't Oosten, ik bid u, hou stand!
Страница 51 - Geen wil , geen eigen zin ! Geen wareldweelde , schat , of eer. In GOD is 't al wat IK begeer , Is al , wat IK bemin...
Страница 125 - t is in weerwil van mijn hart, Wien uwer ik bestrij.'" — „Hoe ? (sprak de Staatsche) Hollands bloed ! Dat tegen Holland vecht !" — „,'k Werd, kind, by Spanjaarts grootgebracht; 'k Ben aan hun kerk gehecht.

Библиография