Графични страници
PDF файл
ePub

55. παν ερπετόν πληγή νέμεται.
56=45.
57. αγαθών και κακόν ταυτόν.

58. οι ιατροί τέμνοντες καίοντες πάντη βασανίζοντες κακώς τους άρρωστουντας επαιτιώνται μηδέν' άξιον μισθόν λαμβάνειν παρά των άρρωστούντων.

59. συνάψειας ούλα και ουχί ούλα, συμφερόμενον διαφερόμενον, συνάδον διάδον· έκ πάντων εν και εξ ενός πάντα.

60. δίκης oύνομα ούκ άν ήδεσαν, εί ταύτα μη ήν.

61. 1τω μεν θεώ καλά πάντα και αγαθά και δίκαια, άνθρωποι δε & μεν άδικα υπειλήφασιν, και δε δίκαια.

62. είδέναι χρή τον πόλεμον εόντα ξυνόν, και δίκην έριν· και γινόμενα πάντα κατ' έριν και χρεώμενα.

63. έστι γαρ ειμαρμένα πάντως. ...

55. Arist. de mundo 6, p. 401 a 8 (Apuleius, de mundo 36; Stob. Ecl. i. 2, p. 86). From Cod. Flor. of Apuleius Goldbacher obtains the following (Zeit. f. d. Oester. Gymn. 1876, p. 496): Ζεύς άπαντα ευεργετεί δμως ως άν τινα μέρη σώματος αυτού.

56. V. 45.

57. Arist. Top. viii. 5, p. 159 b 30; Phys. i. 2, p. 185 b 20; Hipp. Ref. haer. ix. 10; Simpl. in Phys. 11 v. 50, 11; 18 ν. 82, 23.

58. Hipp. Ref. haer. ix. 10. Cf. Xen. Mem. i. 2, 54; Plato, Gorg. 521 E, Polit. 293 Β; Simpl. in Εpict. 13, p. 83 D, and 27 p. 178 Α.

Vulg. μηδέν, Sauppe μηδένα : νulg. μισθών, Wordsworth μισθόν.

Bywater objects to βασανίζοντες and omits the phrases τους

άρρωστουντας and παρά των άρρωστούντων. 59. Arist. de mundo 5, p. 396 b 12 (Apuleius, de mundo 20; Stob. Εcl. i. 34, p. 690).

Stob. VA συλλάψει είs, Arist. Ο συνάψας, OR συνάψιες: Arist.

P, Stob. and Apul. όλα : Zeller omits και. 60. Clem. Al. Strom. iv. 3, p. 568. Cf. Pseudo-Herakl. Epist. vii.

61. Schol. B in Il. iv. 4, p. 120 Bk. Cf. Hippokr. de diaeta i. 11 RP. 37 c; Bernays, Herakl. 22. Probably a Stoic deduction from Herakleitos, and therefore to be omitted here.

62. Orig. cont. Cels. vi. 42, p. 312. Cf. Plut. de soll. anim. 7, p. 964; Laer. Diog. ix. 8.

Vulg. ει δέ, Schleierm. είδέναι : νulg. έρείν, Schl. έριν. 63. Stob. Εcl. i. 6, p. 178. Vulg. ειμαρμένη, Α ειμαρμένα.

55. Every beast is tended by blows.

Cf. Zeller, i. p. 724: 'Every creature feeds on earth.'

(56. Identical with 45.)
57. Good and bad are the same.

58. (Good and bad are one; at any rate, as Herakleitos says) physicians, who cut and burn and in every way torment the sick, complain that they do not receive any adequate recompense from them.

59. Thou shouldst unite things whole and things not whole, that which tends to unite and that which tends to separate, the harmonious and the discordant; from all things arises the one, and from the one all things.

60. They would not have known the name of justice, were it not for these things.

According to the context in Clement 'these things'

refers to injustice.

61. (God, ordering things as they ought to be, perfects all things in the harmony of the whole, as Herakleitos says that) for god all things are fair and good and just, but men suppose that some are unjust and others just.

Cf. Hippocr. de Diaeta (Bernays, Herakl. 22 ; RP 37 c)

Accordingly the arrangements (laws) which men have made are never constant, either when they are right, or when they are not right; but the arrangements the gods have made are always right, both those which are right and those which are not right; so great is the difference between them.

62. Men should know that war is general and that justice is strife; all things arise and [pass away] through strife.

63. For they are absolutely destined. ..

64. θάνατός έστι οκόσα εγερθέντες όρεόμεν, οκόσα δε εύδοντες ύπνος.

65. ν. 19.
66. του βιου ούνομα βίος, έργον δε θάνατος.

67. θεοί θνητοί, άνθρωποι αθάνατοι, ζώντες τον εκείνων θάνατον τον δε εκείνων βίον τεθνεώτες.

68. ψυχήσι γάρ θάνατος ύδωρ γενέσθαι, ύδατι δε θάνατος γην γενέσθαι· εκ γής δε ύδωρ γίνεται, εξ ύδατος δε ψυχή.

69. οδός άνω κάτω μία και αυτή.
70. ξυνόν αρχή και πέρας.

71. ψυχής πείρατα ουκ αν εξεύροιo πάσαν επιπορευόμενος οδόν.

64. Clem. Al. Strom. iii. 3, p. 520. Cf. Strom. v. 14, p. 712; Philo, de Joseph. 22, p. 59.

66. Schol. in Il. i. 49; Cramer, A. P. iii. p. 122; Etym. Mag. under Blos; Tzetz. Ex. in Il. p. 101; Eust. in Il. i. 49, p. 41. Cf. Hippokr. de diaeta 21 ούνομα τρόφη, έργον δε ουχί.

67. Ηipp. Ref. haer. ix. 10; Herakl. Alleg. Ηom. 24, p. 51; Maxim. Tyr. Χ. 4, p. 107, xli. 4, p. 489; Lucian, Vit. auct. 14; Porph. de αnt. nymph. 10; Clem. Al. Paed. iii. 1, p. 251 ; Philo, Leg. alleg. i. 33, p. 65, and Qu. in Gen. iv. 152, p. 360. Human and divine nature identical: Dio Cass. Fr. i.-XXXv. Ch. 30, i. 40 Dind. ; Stob. Εcl. 1. 39, p. 768.

Hipp. reads αθάνατοι θνητοί, θνητοί αθάνατοι ; Clement άνθρωποι.

θεοί, θεοί άνθρωποι. 68. Philo, de incorr. mundi 21, p. 509; Aristides Quint. ii. p. 106 Meib.; Clem. Al. Strom. vi. 2, p. 746; Hipp. Ref. haer. v. 16; Julian, Or. v. p. 165 D; Prokl. in Tim. p. 36 c; Olympiod. in Plat. Gorg. p. 357 Jahn; idem, p. 542.

. 69. Hipp. Ref. haer. ix. 10. Cf. Plato, Phileb. 43 A; Kleomed. a. μετεώρων i. p. 75 Bak. ; Maximus Tyr. xli. 4, p. 489 ; Tertull. adυ. Μarc. ii. 28 Diog. Laer. ix. 8; Plotin. Enn. iv. 8, p. 468; Iambl. Stob. Ecl. 1. 41; Hippokr. π. τροφής 45; Philo, de incorr. mun. 21, p. 508; and de somn. i. 24, p. 644; and de vit. Moys. i. 6, p. 85; Muson. Stob. Flor. cviii. 60; M. Antonin. vi. 17.

70. Porphyr. Schol. Β. ΙΙ. xiv. 200, p. 392 Bek. Cf. Hippokr. π.. τόπων 1, π. διαίτης 1, 19, π. τροφής 9. Philo, Leg. αιι. 1. 3, p. 44; Ρlut. de EI 8, p. 388 C.

71. Diog. Laer. ix. 7; Tertull. de anima 2. Cf. Hipp. Ref. haer. v. 7.

64. All the things we see when awake are death, and all the things we see when asleep are sleep.

For various interpretations, v. Teichmüller, i. 97 sq. ;

Zeller, i. 715; Patin, Einheitslehre,

65. v. 19.

66. The name of the bow is life, but its work is death.

A similar play on words is found in Fr. 101.

67. Gods are mortals, men are immortals, each living in the others' death and dying in the others' life.

Cf. Sext. Emp. Pyrrh. iii. 230, R.P. 38.

68. For to souls it is death to become water, and for water it is death to become earth; but water is formed from earth, and from water, soul.

Clement quotes this as borrowed from Orpheus; and

Hippolytos also found it in the poets.

69 Upward, downward, the way is one and the

same.

70. Beginning and end are common (to both ways).

71. The limits of the soul you could not discover, though traversing every path.

72. ψυχήσι τέρψις υγρήσι γενέσθαι.

73. ανήρ οκότάν μεθύσθη, άγεται υπό παιδός ανήβου σφαλλόμενος, ουκ επαίων όκη βαίνει, υγρήν την ψυχήν έχων.

74-76. αύη ψυχή σοφωτάτη και αρίστη.

77. άνθρωπος, όπως εν ευφρόνη φάος, άπτεται αποσβέννυται.

78. ταύτ' είναι ζών και τεθνηκός, και το εγρηγορός και το καθεύδον, και νέον και γηραιόν· τάδε γάρ μεταπεσόντα εκείνά εστι κακείνα πάλιν μεταπεσόντα ταύτα.

79. αιών παίς έστι παίζων πεσσεύων παιδός ή βασιληίη.

72. Numen. Porphyr. de antro nymph. 10.
73. Stob. Flor. V. 120. Cf. M. Antonin. iv. 46.

74–76. Plutarch, Rom. 28; Aristid. Quint. ii. p. 106; Porphyr. de -antro nymph. 11; Synesius, de insomn. p. 140 A Petav.; Stob. Flor. v. 120; Glykas, Ann. i. p. 74 Β; Εustath. II. xxiii. 261, p. 1299, 17.

Reading αυγή ξηρή ψυχή (Bywater 75 and 76); Philo, Euseb. Ρ.Ε.

viii. 14, p. 399; and de prov. ii. 109, p. 117; Muson. Stob. Flor. xvii. 43 ; Plut. de esu carn. i. 6, p. 995 E; and de def. orac. 41, p. 432 F; Clem. Al. Paedag. ii. 2, p. 184; Galen, 7. των της ψυχής ηθών 5, 1. p. 346 Βas. ; Hermeias on Plato, Phaedr. 73; Porphyr. αφορμ. προς τα νοητά 33, 78. “Ac suspicor illud aug irrepsisse pro aón; quod aliquis exposuerit illa voce &mpá, unde orta est illa lectio,' Stephan. Poes. Phil.

p. 139.

77. Clem. Αl. Strom. iv. 22, p. 628.
Bywater emends the text of Clement to read: άνθρωπος όπως έν

ευφρόνη φάος άπτεται, ώσαύτως αποθανών όψεις. ζών δε άπτεται
τεθνεώτος εύδων, αποσβεσθείς όψεις. εγρηγορώς άπτεται εύδοντος,

and compares Sext. Emp. Math. vii. 130; Seneca, Epist. 54. 78. Plut. Consol. ad Apoll. 10, p. 106 E; and de EI 18, p. 392 D. (Bernays, Rhein. Mus. vii. p. 100, thinks that more of the contents of these passages is drawn from Herakleitean sources.) Clem. Al. Strom. iv. 22, p. 628; Sext. Emp. Pyrrh. iii. 230 ; Tzetz. Chil. ii. 722.

79. Ηipp. Ref. haer. ix. 9. Cf. Clem. Αl. Paed. i. 5, p. 111; Iambl. Stob. Ecl. ii. 1, p. 12; Prokl. in Tim. 101 F; Plato, Legg. i. 644 D, x. 903D; Philo, de vit. Moys. i. 6, p. 85; Plut. de EI 21, p. 393 E; Lucian, vit. αuct. 14.

« ПредишнаНапред »