Графични страници
PDF файл
ePub

16. πολυμαθίη νόον έχειν ου διδάσκει: Ησίοδον γάρ αν εδίδαξε και Πυθαγόρην αύτίς τε Ξενοφάνεα και Εκαταίον.

17. Πυθαγόρης Μνησάρχου ιστορίην ήσκησε ανθρώπων μάλιστα πάντων και [εκλεξάμενος ταύτας τας συγγραφάς] εποίησε έωυτού σοφίην, πολυμαθίην, κακοτεχνίην.

18. οκόσων λόγους ήκουσα ουδείς αφικνέεται ές τούτο, ώστε γινώσκειν ότι σοφόν έστι πάντων κεχωρισμένον.

19. έν το σοφός, [επίστασθαι γνώμην η κυβερνάται πάντα διά πάντων]. (65) λέγεσθαι ουκ εθέλει και εθέλει Ζηνός oύνομα.

20. κόσμον < τόνδε > τον αυτόν απάντων ούτε τις θεών ούτε ανθρώπων εποίησε, αλλ' ήν αιεί και έστι και έσται πυρ αείζωον, απτόμενον μέτρα και αποσβεννύμενον μέτρα.

16. Diog. Laer. ix. 1. First part: Aul. Gell. N. A. praef. 12; Clem. Al. Strom. i. 19, p. 373 : Athen. xiii. p. 610 B: Julian, Or. vi. p. 187 D; Proklos in Tim. 31 F.

πολυμαθή MSS. Clem. Αthen. 17. Diog. Laer. viii. 6. Cf. Clem. Αl. Strom. i. 21, p. 396. Schleiermacher omits εκλεξάμενος τ. τ. συγγραφάς : Vulg. εποιήσατο

εαυτού, the text is from Laurent. ed. Cobet: Casaubon καλο

τεχνίην. 18. Stob. Flor. iii. 81.

19. Laer. Diog. ix. 1; Plut. de Is. 77, p. 382 c. Cf. Kleanthes, H. 2. 36; Pseudo-Linos, 13, Mul. Byw. 65; Clem. Αl. Strom. V. 14, p. 718 (Euseb. P. E. xiii. 13, p. 681); Cf. Bernays, Rhein. Mus. ix. 256. The fragments are combined by Gomperz, 1. c. ήτε οι έγκυβερνήσει Diog. Laer., του φρονούντος και κυβερνάται το

σύμπαν, Ρlut., γνώμης ή ... πάντα κυβερνάς. Kleanth. 20. Clem. Αl. Strom. V. 14, p. 711 (Euseb. Ρ. Ε. xiii. 13, p. 676). First clause: Plut. de anim. procr. 5, p. 1014 A. Last clause: Sim. in Arist. de coelo, p. 132, Kars.; Olympiod. in Plat. Phaed. p. 201, Finc Bywater traces the thought through writers of Stoical school.

μέτρο Euseb. ed. Steph. p. 132.

16. Much learning does not teach one to have understanding ; else it would have taught Hesiod, and Pythagoras, and again Xenophanes, and Hekataios.

17. Pythagoras, son of Mnesarchos, prosecuted investigations more than any other man, and [selecting these treatises] he made a wisdom of his own-much learning and bad art.

18. No one of all whose discourses I have heard has arrived at this result: the recognition that wisdom is apart from all other things.

V. Teichmüller, i. 109 ff. on the idea of katharsis in

Herakleitos.

19. Wisdom is one thing : [to understand the intelligence by which all things are steered through all things]; it is willing and it is unwilling to be called by the name Zeus.

The first two clauses follow Fr. 16 in Diog. Laer. ;

the idea in parenthesis often appears in Stoic writers.

20. This order, the same for all things, no one of gods or men has made, but it always was, and is, and ever shall be, an ever-living fire, kindling according to fixed measure, and extinguished according to fixed measure.

Zeller, i. 645 n. 1, discusses the various interpretations,

and prefers to translate the first phrase "This world, the same for all,' i.e. including gods and men.

21. πυρός τροπαι πρώτον θάλασσα θαλάσσης δε το μεν ήμισυ γη, το δε ήμισυ πρηστήρ.

22. πυρός ανταμείβεται πάντα και πύρ απάντων, ώσπερ χρυσού χρήματα και χρημάτων χρυσός.

23. θάλασσα διαχέεται και μετρέεται ες τον αυτόν λόγον οποίος πρόσθεν ήν ή γενέσθαι (γήt.

24. χρησμοσύνη κόρος.

25. ζή πυρ τον γής θάνατον, και αήρ ζή τον πυρός θάνατον ύδωρ ζή τον αέρος θάνατον, γη τον ύδατος.

26. πάντα το πύρ επελθόν κρινέει και καταλήψεται.

27. το μη δύνόν ποτε πώς άν τις λάθοι και

28. τα δε πάντα οίακίζει κεραυνός.

21. Clem. Αl. Strom. ν. 14, p. 712 (Euseb. Ρ. Ε. xiii. 13, p. 676). Cf. Hipp. Ref. haer. vi. 17.

πυρ τροπάς Eus. D, πυρός τροπάς Eus. F G, ed. Steph.: θάλασσα

Eus. F.; elsewhere θαλάσσης.

508 ;

22. Plut. de EI 8, p. 388 E; cf. Philo, de incor. mun. 21, p. Diog. Laer. ix. 8; Herakl. alleg. Hom. 43; Euseb. P. E. xiv. 3, p. 720 &c.

Probably only the word åpeißouai comes from Herakleitos; cf. the two forms of Fr. 31 in Plutarch. 23. Clem. Αl. Strom. v. 14, p. 712 (Euseb. Ρ. Ε. xiii. 13, p. 676).

Euseb. omits γη, Schuster reads γην: πρόσθεν Εus., πρώτον Clem. 24. Philo, Leg. all. iii. 3, p. 88, de vict. 6, p. 242; Hipp. Ref. haer. ix. 10. Cf. Ρlut. de EI 9, p. 389 C.

25. Maxim. Tyr. xli. 4, p. 489. Cf. M. Antoninus, iv. 46. Plut. de EI 18, p. 392 c (Eus. P. E. xi. 11, p. 528) and de prim. frig. 10, p. 949 A, gives simply πυρός θάνατος αέρος γένεσις.

26. Ηipp. Ref. haer. ix. 10.
27. Clem. Αl. Paedag. ii. 10, p. 229. τις, τινα Schleierm., τι Gataker.

28. Ηipp. Ref. haer. ix. 10. Cf. Klean. Η. Ζ. 10. Philodem. de piet. p. 70, Gomp.

21. The transformations of fire are, first of all, sea ; and of the sea one half is earth, and the other half is lightning flash.

Zeller, i. 647 n. 1, regards apotúp as identical with

Kepavvós of Fr. 28. Burnett, Early Greek Philosophy, p. 153 n. 53, suggests fiery stormcloud,

Seneca's igneus turbo. 22. All things are exchanged for fire, and fire for all things; as wares are exchanged for gold, and gold for wares.

23. (The earth) is poured out as sea, and measures the same amount as existed before it became earth.

V. Lassalle, ii. 63; Heinze, Logos, p. 25 ; Schuster,

p. 129; Zeller, i. 690 n. 1. 24. Want and satiety. Context: Fire is intelligent and the governing cause

of all things. Herakleitos calls it want and satiety. In his opinion want is the process of arrangement,

and satiety the process of conflagration. 25. Fire lives in the death of earth, and air lives in the death of fire ; water lives in the death of air, and earth in that of water.

Not accepted by Zeller, i. 676, who regards it 'as a

Stoic version of Fr. 68. 26. Fire coming upon all things will test them, and lay hold of them.

Burnett suggests that the reference to a judgment

(kplvéel) was inserted by Hippolytos to obtain the

Christian idea of a judgment. 27. How could one escape the notice of that which never sets ?

Cf. Schuster, p. 184; Zeller, i. 649 n. 2; Teichmüller,

i. 184. 28. The thunderbolt directs the course of all things.

Cf. Fr. 19.

29. ήλιος ουχ υπερβήσεται μέτρα · ει δε μή, Ερινύες μιν δίκης επίκουροι εξευρήσουσι.

30. ήoύς και εσπέρης τέρματα ή άρκτος, και αντίον της άρκτου ουρος αιθρίου Διός.

31. ει μή ήλιος ήν, ευφρόνη αν ήν.
32. νέος εφ' ημέρη ήλιος.
34.* ώραι πάντα φέρoυσι.

35. διδάσκαλος δε πλείστων Ησίοδος· τούτον επίστανται πλείστα είδέναι, όστις ημέρης και ευφρόνην ουκ εγίνωσκε έστι γαρ έν.

36. ο θεός ημέρη ευφρόνη, χειμών θέρος, πόλεμος ειρήνη, κόρος λιμός· άλλοιούται δε όκωσπερ οκόταν συμμιγή < θύωμα > θυώμασι ονομάζεται καθ' ηδονήν εκάστου.

29. Ρlut. de evil. 11, p. 604 A; de Iside 48, p. 370 D. Cf. Hipp. Ref. haer. vi. 26; Iambl. Prot. 21, p. 132.

Pseudo-Herakl. Ep. ix. reads πολλαι δίκης Ερινύες, αμαρτημάτων

φύλακες: Ρlut. 370 D reads λανθάνειν φησι τη πάντων γενέσει καταρώμενον, εκ μάχης και αντιπαθείας την γένεσιν εχόντων; ήλιον δε μη υπερβήσεσθαι τους προσήκοντος όρους · ει δε μή,

γλώττας [κλώθας, Hubman] μιν δίκης επικούρους εξευρήσειν. 30. Strabo, i. 6, p. 3. Vulg. adds yàp after nows.

31. Plut. Aq. et ign. 7, p. 957 A. Cf. Plut. de fort. 3, p. 98; Clem. Al. Prot. 11, p. 87; Somn. Scip. 1, 20.

32. Arist. Met. ii. 2, p. 355 8 9; Alexander Aph. in Μet. 1. 1. 93 8; Olymp. in Met. 1. 1. ; Prokl. in Tim. p. 334 B. Cf. Plotin. Enn. ii. 1, p. 97; Plato, Polit. vi. p. 498 B (and Schol.); Olymp. in Plat. Phaed. p. 201 Finc.

33. Diog. Laer. i. 23 yields no fragment.

34. Plut. Quaus. Plat. viii. 4, p. 1007 E. Cf. Plut. de def. orac. 12, p. 416 A; M. Antonin. ix. 3.

35. Hipp. Ref. haer. ix. 10. MSS. eu pooúvny, corr. Miller. 36. Ηipp. Ref. haer. ix. 10 (cf. v. 21). After λιμός Bergk inserts from Hippolytos ταναντία άπαντα αυτός

νόος. Bergk adds οίνος after όκωσπερ, Schuster after θυώμασι; Bernays suggests θύωμα after συμμιγή, Zeller αήρ, Diels πυρ. MSS. read συμμιγή.

* I keep Bywater's numbers, though I omit some of his fragments. Such omissions are referred to in the critical notes.

« ПредишнаНапред »