Графични страници
PDF файл
ePub

in the fetter of Ariaprod.

tàn hual Arianrod. It is certain you know not Ni wyddog yn ddiau how to understand the song I ddeall can y min mau,

utter, nor clearly how to discriminate na dosbarth sy glau between the truth and what is rhwng y gwir a gau;

false;
puny bards, crows of the district, beirdd byçain, brain bro,
why do you not take to flight? ру

nad
ews

ár fo? A bard that will not silence me,

Bardd na'm gostego, silence may he not obtain, gosteg nis cafo, till he goes to be covered nes el mewn gortho, under gravel and pebbles :

tàn raian a gro: such as shall listen to me, sawl a'm gwrandawo, may heaven listen to him!

gwrandawed nev vo ! In addition to this, Taliesin O ganlyniad i hyn y canai sang the prelude inserted here, Taliesin yr osteg hon à elwir that is called the Gall of the Bustl y Beirdd, yn ngwydd Bards, in the presence of the beirdd Maelgwn i gyd. bards of Maelgwn collected together. Minstrels persevere in their false Cler eu cam arver á arverant,

custom, immoral ditties are their delight; cathlau anneddvawl vydd eu

moliant; vain and tasteless praise they lod orwag ddivlas á ddatrecite;

ganant; falsehood at all times do they celwydd bob amser a ddywedutter;

ant; innocent persons they ridicule; gwirionion ddynion á ddyval

ant; married women, by their flattery, priodawl wreigedd, wrth eu

moliant, through mischievous intent they trwy veddwl drygbwyll á vawr deceive;

dwyllant; the pure white virgins of Mary morwynion gwynion Mair they corrupt;

halogant; those who believe them they bring a goeliont iddynt á gywilyddto shame;

iant ; they cause uneasiness to moral deddvolion ddynion á drammen,

gwyddant, as they pass their lives away in mewn overedd

eu hoes á vanity;

dreuliant; at night they get drunk, they y nos y meddwant, dydd y sleep the day;

cysgant; in idleness without work they mewn diogi heb waith ymfeed themselves;

borthant;

at courts they inquire after llysoedd a gwleddoedd ymfeasts ;

ovynant; every senseless word they bring pob geiriau dibwyll á grybwyllforward;

ant; every deadly sin they praise; pob peçawd marwawl á gan

molant, every vile course of life they lead; pob salwedd vuçedd á arwedd

ant; concerning the days of death am ddyddiau angau nis prydthey think not;

erant; neither lodging nor charity do llety a çardawd byth ni roddthey give;

ant; and from no sensuality do they a phob glythineb nis arbedant,

refrain, indulging in victuals to excess. gormodau o vwydau á vwytaant The birds do fly, the fish do swim, Adar á hedant, pysgod à

noviant, the bees collect honey, worms

gwenny

á velant, proved do crawl,

ymlusgant, every thing travails to obtain its pob beth á ymdaith er cael ei food,

borthiant, except minstrels and useless ond cler a diogion divwyniant.

idlers. I deride nor learning, nor min- Ni çablav na dysg, na çerddstrelsy;

oriaeth; for they are given by heaven to

canys nev

eu rhoes gloes lighten thought.

argyllaeth. Be silent, then, ye unlucky Tewç çwi bosv eirddion anrhyming bards,

hylwydd, for you cannot judge between ni wyddoç varnu gwir a truth and falsehood.

çelwydd. If you be primary bards formed Od yç briv-veird fydd o waith by heaven,

Dovydd, tell your king what his fate will gwedwç iç brenin pa ei drambe.

gwydd. After Taliesin had delivered Yn ol darvod i Daliesin his lord out of prison, and as- dynu ei arglwydd yn rhydd o serted the chastity of his mis- garçar, a gwiriaw diweirdeb ei tress, and silenced the bards, so arglwyddes, a gostegu y beirdd, that not any one of them dared hyd na lyvasai neb o honynt to utter a single word, he re- wedyd un gair, eve á erçis i quested of Elphin, that he would Elfin wneyd cyngwystl ag y make a wager with the king of brenin, bod iddo ev un març his possessing a horse swifterbuanaç no troll veirç ei vawrthan all the horses of his ma- hydi; a hyn á wnelai Elfin; jesty; and this was done by ac y dydd, yr amser, ac y lle Elphin; and the day, the time, and the place were fixed upon;

2

and the spot is to this day called à noodid; ac y vàn á elwir hyd Morva Rhianedd, or sea-marsh heddyw

heddyw Morva Rhianedd. of the Maidens.* So the king Yno y doynt y brenin ac ei. and his retinue came there, with osgordd a phedwar-ár-ugain o twenty-four horses, the swiftest veirç, y buanav à oeddynt år that were in his possession. And ei helw. Ac yn y vàn, yn ol on the spot, after a long exami- hir broves, y nodid yr yrva, nation, the course was marked ac y gosodid y meirç i redeg. out, and the horses were ap- Yno hevyd y deuai Taliesin, a pointed to run. To that place canddo bedair-år-ugain o wiail likewise came Taliesin, bringing celyn, à olosgid yn dduon; y with him twenty-four holly rods, rhai á beris eve i’r baçgen à made black by charring, and varçogai varç ei arlwydd eu which he ordered the boy who dodi dàn ei wregys, trwy roddi rode the horse of his master to gorçymyn arno år ollwng holl put in his girdle, with giving veirç y brenin o ei vlaen; ac him directions to let all the megys y cavai eve eu goddiwes horses of the king go before him; wynt, pob un yn ol ei gilydd, and as he could overtake them, cymerai un o'r gwiail ar hoddai each one after the other, he was wialenawd ar draws pedrain y to take one of the rods, and to març, ac yn ol hyny gollwng give a stroke across the crupper

y wialen hòno i lawr; ac yna of the horse; and after that he cymerai wialen arall; a gwnai was to take another rod; and yr un modd am bob un o'r thus he did in like manner to meirç, megys ag y cafai eve eu all the horses, as he could over- goddiwes, trwy roddi gorçymyn take them, giving a strict com- caeth ar y marcawg o wylied mand to the rider to watch care- yn ddiesceulus pa vàn y cwym. fully on what spot the horse piai y març, a bwrw ei gap i'r might fall, and so put his cap llawr yn y màn hwnw. Hyn down in that spot. All this was oll á gyvlawnai y baçgen, yn accomplished by the boy, as well gystal am roddi gwialenawd i in giving a stroke to each one bob un o veirç y brenin, ac o of the king's horses, and of put

ei

gap i lawr yn y màn ting his cap down on the spot y cwympai y març; ac i'r lle where the horse fell; and to the y dygai Taliesin ei arlwydd, place Taliesin brought his mas- yn ol i'w varç ev ennill yr yrva, ter, after his horse had won the ac y peris i Elfin osodi gwyr ace, and he ordered Elphin to àr waith i gloddiaw pwll. Yn put men at work to dig a pit. y màn, gwedi iddynt gloddiaw In this spot, after they had dug y ddaiar i ddogn o ddyvnder, out the earth to a considerable y cefynt wy bair mawr yn depth, they found a large caul- llawn o aur; ac yn yr amser dron, which was full of gold, and y gwedai Taliesin, at the time Taliesin said,

“ Elphin, this is as payment “Elfin, gwela dyma iti dal * This is about three miles from Conwy, on the coast towards Abergeleu. XIX.

vwrw

C C

vàl hyn:

and reward for bringing me out a gobrwy am vy nwyn allan of the wear, and for nursing me o'r gored, ac am vy magu er from that time to this day.” hyny hyd heddyw.

On the spot where what is Yn y vàn y gwnelid hyny à spoken of above was performed vynegir amdano uçod y mae there is a pool of water, which llyn o ddwyr, à elwir er hyny is called to this day, the pool hyd heddyw, y pyllbair. cauldron.

After that the king ordered Ar ol hyny y perai y brenin Taliesin to he brought before ddwyn Taliesin ger ei vron: ac him: and of him he asked for iddo y govynai eve gyvarinformation concerning the be- wyddyd am ddecreuad cenedl ginning of the human race; and dyn; ac yna y gwnai Taliesin thereupon Taliesin composed yr osteg à ddilyna yma, yr the prelude, which at this day hona elwir heddyw un o bedair is called one of the four canons colovn cerdd, ac a ddecreua of song, and it begins thus: The Almighty made,

E wnelai Panton, down the Hebron vale,

ar lawr glyn Ebron, with his plastic hands,

a'i ddwylaw gwynion, Adam's fair form;

gwiw-lun Adda; And five hundred years,

A phump cant mlynedd, void of any help,

yn ddi amgeledd, there remained and lay

bu ev yn gorwedd, without a soul.

heb anima. He again did form,

E a wnai eilwys, in calm paradise,

yn llys paradwys, from a left-side rib,

o asen aswys, bliss-throbbing Eve.

iesin Eva. Seven hours they were

Seithawr y buan' the orchard keeping,

yn cadw y berllan, till Satan brought strife,

cyn cyvrdan Satan, With wiles from hell.

sut tartara. Thence they were driven, Oddiyno gyrwyd, cold and shivering,

trwy ryn ac anwyd, to gain their living,

i ennill bywyd, into this world. To bring forth with pain I ddwyn drwy ludded their sons and daughters,

veibion a merced, to have possession

i gael govuned of Asia's land.

ar dir Asia. To Adam and his mate

I Adda a'i gymhar was given a spade,

y rhoid rhaw balar, to break up the soil,

dòri daiar, thus to get bread,

er cael bara.

i'r byd yma.

[ocr errors]

An angelic hand,

Engylawl gènad, from the High Father,

gàn yr Uceldad,
brought seed for growing a ddug had tyviad
That Eve might sow;

hyd at Eva;
The wheat pure and white, Y gwenith claerwyn,
summer tilth to sow,

er hau havaryn,
every man to feed,

i borthi pob dyn, till great yule feast.

hyd wyl magna. But she then did hide

Hithau darguddiodd of the gift a tenth,

ddegved ran y rhodd and all did not sow

hyd na lwyr hauodd of what was dug.

yr holl balva. In the place thus sown

Yn màn yr hauwyd, filched was the seed,

yr had a gelcwyd, as Daniel the seer

medd Daniel brofwyd, doth prophesy.

a brofwyda. Black rye then was found, Rhyg du á gafad, and not pure wheat grain, yn lle gwenithad, to show the mischief

er dangaws avrad thus of thieving

ar ladrata. The wheat rich in grain

O wenith gwiw-vaint and red flowing wine

a gwin rhudd rwydd-vraint Christ's pure body make,

y gwnair corf cywraint, Son of Alpha.

Crist vab Alpha.
The wafer is flesh,

Yr avrllad yw cnawd,
the wine is spilt blood,

y gwin yw gwaedrawd, the Trinity's words,

a geiriau'r Drindawd sanctify them.

eu cysegra. The concealed books

Y llyvrau dirgel from Emmanuel's hand

o law Emmanuel were brought by Raphael a ddygai Raphael, as Adam's gift,

rhodd i Adda, When in his old age,

Pan ydoedd yn hen, to his chin immersed

hyd tros ei ddwyen in Jordan's water,

yn nwyr Iorddonen, keeping a fast.

yn dirwesta, Twice five, ten and eight, Dau bump, deg ac wyth, she was self-bearing,

bu hi yn ymlwyth the mixed burden

yn arwain mysg-lwyth of man-woman,

mascl-fæmina. And once, not hidden,

Ac unwaith, heb gel, she brought forth Abel,

ymddygai Abel, and Cain the forlorn,

a Çain ddiymwel, the homicide.

homicida.

« ПредишнаНапред »