Графични страници
PDF файл
ePub

And from the depths of rivers,
God brings wealth to the

fortunate man. Elphin of lively qualities, Elfin gynneddvau diddan, Thy resolution is unmanly;

Anwraidd yw dy amcan, Thou must not be over sor

Ni raid iti vawr gwynvan, rowful:

Gwell Duw no drwg ddarBetter to trust in God than

ogan. to forbode ill.

Cyd bwyv eiddil a byçan Weak and small as I am, Ar nod garw verw mor dyOn the foaming beach of the lan, ocean,

Mi à wnav yn nydd cyvrdan In the day of trouble, I shall It' well no thrican maran.

be

Of more service to thee than

300 salmon. Elphin of notable qualities, Elfin gynneddvau hynod, Be not displeased at thy mis Na sòr er dy gafaelod, fortune;

Cyd bwyv wàn år lawr vy Although reclined thus weak nghod, in my bag,

Mae rhinwedd år vy nhavod, There lies a virtue in my

Tra byddwyv i'th gyvragod; tongue.

Ni raid it' dirvawr ovnod; While I continue thy pro Trwy gofa enwau'r Drindod, tector

Ni ddicon neb dy orvod. Thou hast not much to fear: Remembering the names of

the Trinity, None shall be able to harm

thee. The foregoing, with various Y rhai hyn, gydag amryveilother verses

were sung by ion englynion ereill á ganai Taliesin for the comfort of Taliesin, er dyddanwç i Elfin, Elphin, during his journey, who, ar hyd ei fordd adrev; ac yn on arriving at home, presented

у

rhoddes Elfin ei gafthe contents of the pannier to aeliad i'w wraig briawd, yr his wife, who nursed the child hon á vagasai y mab yn gu ac dearly and tenderly.

yn anwyl. From that time forward the o hyny allan yr amlhäai wealth of Elphin increased golud Elfin beunydd, ac o garmore and more day after day, iad a çymeriad gan y brenin : and he obtained the favour and hwn o vewn dogn o amser love of the king; who, ár ol hyn á oedd yn cynnal short time afterwards, kept open llys agored o vewn castell court in Christmas time at the Dyganwy, àr amser nadolig, castle of Dyganwy, surrounded ag ei holl amlder arglwyddi o by his lords, both spiritual and bob un o'r ddwy radd, ysbryd

y mán

some

[ocr errors]

temporal, with a great number awl, a bydawl, gyda mawr luosof knights and esquires.* ogrwydd niver o varçogion ac

ysweiniaid. In this assembly the follow Yn mhlith y gynnulleidva ing conversation took place : hon y cyvodes ymddyddan a “Is there in the whole world dywedyd vàl hyn: “ A oes a king so powerful as Maelgwn, yn yr holl vyd vrenin cyvoethand so endowed by heaven with oced â Maelgwn, ac a roddid spiritual gifts? In the first nev gymaint o voddion place, comliness of person, and ysbrydawl iddo? Yn gyntav, urbanity, and strength, besides pryd a gwedd ac addwynder a all the energies of the soul; nerth, heblaw cwbl o alluau and along with these gifts, yr enaid, a gyda y rhoddion they say, the Father has be- hyn yma á ddywedant vod y stowed upon him one eminent Tad wedi ei roddi iddo un gift that is superior to the rodd ragorawl, yr hon hagen others altogether, which is, hap- à vlaena ár y rhoddion ereill i piness in having a queen whose gyd, sev o vod pryd a gwedd form and demeanour, and wis ac ymddygiad a doethineb a dom, and chastity, are quali- diweirdeb yn rhinweddau yr ties possessed by her in a higher ydoedd ei vrenines yn rhagori degree than by all the noble år holl arlwyddesau a merced ladies in the kingdom."

boneddigion yr holl deyrnas.” Besides this subject, they

Heblaw hyn y bwriesynt wy threw out questions amongst ovynion yn mysg eu hunain, themselves, as to who was the pwy ddewraç ei wyr ? pwy decbravest of his men; who had aç a buanaç ei veirç ac ei the finest and swiftest horses vilgwn? pwy gyvarwyddaç a and greyhounds; who had bet doethac ei veirdd no Maelgwn? ter informed and wiser bards Y rhai yn yr amser hyn à than Maelgwn. These were at oeddynt mewn cymeriad mawr the time in great esteem amongst

yn mhlith arddercogion y the dignitaries of the kingdom; deyrnas : ac yn yr amser yma and at that time none ni wnaid neb o'r swydd à eladvanced to the office at present wir heddyw yn arwyddiaid oni called a herald, except such as byddynt wyr dysgedig ; ac nid were learned men ; and not yn unig newn gwasanaeth only were they employed in the breninoedd a thywysogion, service of kings and princes, but namyu bod yn vyvyr ac yn were required to be well versed hyvedr ár açau ac arvau a in genealogies, armorial bear gweithredoedd teyrnolion, yn ings, and the deeds of kings and gysdad) o deyrnasoedd dyprinces, as well in respect to eithr ag o henaviaid y deyrnas foreign kingdoms as to the hon; yn enwedig o hanes y

were

* This was Maelgwn, who reigned over Gwynedd, or l'enedolia, fron A.D. 517 to A.D. 654.

[ocr errors]

elders of these kingdoms; and dyledogion pènav. Hevyd, yr particularly as to the history of ydoedd raid i bawb onaddynt the principal nobility. It was vod yn dra pharawd eu hatebnecessary also, for all of them ion mewn amryveilion ieithiau to be most ready with their an Lladin, Frangeg, Cymmraeg, swers in the several languages a çeisoneg; a coda hyn, yn of Latin, French, Welsh, and hanesyddion mawr, ac yn govEnglish; and, in addition to this, aduron da; ac yn gelvydd to be great historians, and to be mewn prydyddiaeth, i vod yn of good memory, and accom barawdi luniaw englynion plished in poetry, so as readily mydr yn y sawl ieithau to compose metrical verses in hyny. each of those languages.

And of these there were at Ac o'r cyvrai hyn yr ydoeddthe court of Maelgwn, during yr wyl hon vewn llys that festival, as many as four Maelgwn gymaint â phedwar and twenty; and

chief over

ar ugaint; ac yn benav arnynt them was one who was called oedd yr hwn à oeddid yn ei Heinin the Bard.

enwi Heinyn Vardd. Thus, after all had extolled Evelly, yn ol darvod i bawb the king, and enumerated his voliannu y brenin ac ei ddonvirtues, it happened that Elphin iau, y dygwyddai i Elfin should express himself in this ddywedyd vàl hyn : manner:

“Truly, no one is able to com “ Yn wir, nid oes neb à alla pete with a king but a king; ymgysdadlu å brenin onid however, let that be granted, brenin ; eithr yn ddiau, pe na and indeed if he were not a byddai eve vrenin, myvi á king, I might say that I have a ddywedwn vod imi wraig yn wife equal in respect to personal gysdal o ddiweirdeb ei çorf ag chastity to any lady that can un arlwyddes à gefir o vewn y be found in the kingdom. And deyrnas; a hevyd, y mae i mi besides, I have one bard who is un bardd à sy gyvarwyddaç better informed than all the no holl veirdd

у

brenin. Yn bards of the king. In a little mhen ycydig amser y dangosed time the king was informed of i'r brenin gwbl o vocsaç Elfin all the boasting of Elphin by iddo. Yna y gorçymynai y some of his companions, for

brenin ei ddodi ev mewn carçwhich the king commanded ar cadarn, hyd onis darvyddhim to be confined in a strong ai iddo gael gwir wybodaeth prison, until he should be ena o ddiweirdeb ei wraig ev, a bled to obtain true information gwbodaeth hevyd am ei vardd in respect to the chastity of his

ev." wife, and also in respect to the talents of his bard."

Then, after Elphin had been Yna, gwedi dodi Elfin mewn placed in a tower of the castle, twr o'r castell, a gevyn trym

with heavy fetters on his legs, ion àr ei draed; a dywedir which fetters were said to be of mai gevyn arian oeddynt, am silver, on account of his be ei vod o waed breninawl; yr ing of royal blood, the ac hwn, megys ag y mae yr hanes count shows that the king em yn dangosi y danvonws y ployed Rhun, his son, to prove

brenin Run ei vab i brovi the chastity of the wife of El diweirdeb gwraig Elfin: ac un phin, which Rhun was one of the o'r gwyr anllatav yn y byd most lascivious characters that ydoedd Rhun; canys nid ai na ever lived; for neither wife nor gwraig na morwyn hagen yn maiden escaped free from impu- ddiogan, o cafai eve enyd i tation, with whom he obtained ymddyddan â hi. but a short space for discourse.

And as Rhun was coming in Ac vàl yr oedd Rhun yn great haste towards the mansion dawed dr vrys tuag at lys of Elphin, with full intention to Elfin, o lawn vryd o amcanu debauch his wife, Taliesin told halogi ei wraig ev, y dywedai his mistress what he had long Taliesin wrth ei arlwyddes, observed, from the conduct of trwy hir broves, y modd yr the king in confining his master, ydoedd y brenin wedi dodi ei and the way that Rhun had arlwydd mewn carçar, ac y come with the design of assail modd yr ydoedd Rhun yn ing her chastity; and therefore

cyrçu yno er llygru ei diweirhe advised his mistress to dress deb hi; ac am hyny, eve a one of the maids of the kitchen arcai y gwnelai ei arlwyddes in her clothes. This the lady wisgaw un o verçed y gegin gladly complied with unspar yn ei harçenad hi; å hyn a ingly, by ornamenting her hands

wnai y wraig voneddig yn llawith a profusion of the choicest wen ac yn ddiamdlawd, trwy rings in the possession of her drevnu ei dwylaw yn llawn o'r self and her husband. In this modrwyau goreu à oedd ar ei manner Taliesin directed his

helw hi ac ei gwr. mistress to place the maid to sit modd hyn y perai Taliesin y at the table in her stead to sup- gosodai ei arlwyddes y vorwyn per, and Taliesin contrived i eistedd ar y bwrdd yn ei hysto make her appear like her tavell ar ei çwynos, yr hon y mistress, and the mistress to peris Taliesin ei gwneyd yn be like the maid.

gyfelyb i'w arlwyddes, ac yr arlwyddes yn gyfelyb i'r vor

wyn. Thus as they were seated in Ac vàl yr oeddynt wy brydthe most sumptuous style at verthay

yn

eistedd ar eu supper, as has been described, cwynos, yn y modd y dywedid, Rhun suddenly appeared at the disymmythai Rhun i lys Elhall of Elphin, and was joyfully fin, y neb à dderbynid i mewn ushered in, for all the attend. yn llawen; canys pawb o'r ants knew him well; and they gwasanaethwyr ei adwaenyat

Ac yn y

quickly introduced him into the

yn hysbys; ac ár vrys wy ei room to their mistress, in whose dygynt ev i'r ystavell at eu resemblance the maid got up harlwyddes, yn rhith yr hony from the supper, and politely cycodes y vorwyn i vyny, ac ei welcomed him; and afterwards croesawai ev yn llawen ; ac yn she again sat to supper, Rhun ol hyn hi á eisteddes wrth ei being seated along with her ; çwynos eilwaith, a Rhun gyda and presently he began to joke hi; yr hwn á ddecreuai ymwith obscene expressions with the gellwair drwy eiriau godinebus maid, who studied to preserve â'r vorwyn, yr hon oedd yn the semblance of her mistress: cadw ei hymddygiad ar ddull and indeed, the narrative shows ei harlwyddes; ac yn wir, that the maid became so in- dangosa yr hanes syrthiaw o'r ebriated as to begin to fall vorwyn yn yrwysg gymaint ag asleep; and it is also stated that iddi ddecreu cysgu; canys Rhun infused some powders in dangosa yr hanes yn mhellaç her drink, which caused her to mai rhyw bylor á roddasai sleep so soundly, as not at all to Rhun

yn

ei diawd à barai iddi feel his cutting her little finger hi gysgu gan drymed ag na off her hand, on which was a theimlai hi ev yn tòri ei bys ring with the signet of Elphin, baç oddiwrth ei llaw, am yr which he had sent as a token hwn yr oedd modrwy insel of bis wife a little while before. Elfin, yr hon á anvonasai ev yn In this manner he did what arwydd at ei wraig yçydig yn y ever he thought proper to the blaen. Ac yn y modd hwn y girl ; and then he took the fin- gwnai Rhun à weles ev ei vod ger with the ring round it, as a

yn
dda

ag y verç; a gwedi eve token for the king of his having a ddygai y bys ag y vodrwy succeeded, by showing the man amdano yn goelvain at y ner how he had cut off her fin brenin, ac y dangoses ddarvod ger on leaving her, without her

iddo ev lygru ei diweirdeb being awaked out of her sleep. hi, trwy ddangosi y modd y

torasai ev ei bys, wrth ymadael,

heb ei defroi hi o'i cwsg. From these reports the king Y Çwedlau hyn oeddynt was greatly delighted ; and in açaws o lawenydd mawr gan y consequence he sent for his

brenin ; o herwydd hyny yr council, to whom he explained anvones ev am ei gynghor, ac the whole of the matter, from iddynt wy y dangoses ev y beginning to end : also com cyvan o ben-bwy-gilydd yr manding Elphin to be brought hanes, trwy beri cyrçu Elfin o'r from the prison, that he might carçar, ac ei geryddu ev am be reprimanded for his boasting; ei vost; ac ar liyny meddai and thereupon he addressed ev wrth Elfin yn y dull yma : Elphin in this manner :

“ Elphin, be it known to “ Elfin, bydded hysbys iti, thee, and doubt thou not, that ac na ammheua, nadyw ond

« ПредишнаНапред »