Графични страници
PDF файл
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

PRIMUM IN ARGUMENTUM

POEMATIS.

[ocr errors]

ΑΔΩΝΙΑΖΟΥΣΑΙ.] Εximii huius carminis, quo unico in suo genere, Sophronis Mimorum leniri quodammodo poteft defiderium, argumentum vetus, edito longe melius, atque altero tanto auctius, hoc Amicus meus D. Ruhnkenius invenit in membrana Biblioth. Regiae Parifi. nae, quod ante hos paucos dies mecum benevole commu. nicavit:

'Επιγράφεται μεν το Ειδύλλιον Συρακόσιαι, ή 'Αδωνίζεσαι. τα δε πράγματα είσιν εν Αλεξανδρεία. υποτίθεται γάρ τινας, Συρακεσίας το γένος, επιδημησασας εν

'Αλεξανδρεία, και κατα τάξιν επί + θέας έξιέσας την προ5 πομπήν τε κοσμηθέντος 'Αδώνιδος υπό 'Αρσινόης, της Πτο

λεμαία τ8 Φιλαδέλφε γυναικός. έθος γαρ είχον οι εν 'Αλε-
ξανδρεία εν τοις 'Αδωτίους καλεσμένους (εορτή δε ήν υπέρ
τα 'Αδώνιδος τελεμένη,) κοσμείν είδωλα τα 'Αδώνιδος,

και μετα των υπερέχεσών επί την θάλατταν κομίζειν. 10 Παραγίνεται η Γοργώ προς Πραξινόης, και παραλαβέσα

αυτήν εξέρχονται επί την θέαν. Παρέπλασε δε το ποιη-
μάτιον εκ των παρα Σωφρονι + θεμένων τα "Ισθμια.
"Έστι δε κεχωρισμένον τα ποιητικά προσώπε και γαρ :

πρόσωπα εισάγονται, ή τε Γοργώ, και η Πραξινόη, και η 15 της Πραξινόης θεραπαινα" άρχεται δε Γοργώ. Προϊόντος

δε τε ειδυλλία και έτερα πρόσωπα παρεισάγονται. Γραύς

τις, 'Ανήρ, και Γυνή αοιδός. In his ifta quidem prae ceteris sunt dignissima notatu, quia rem prorsus absque hoc Grammatico ignoraremus, quae leguntur v.11 Παρέπλασε δε το ποιημάτιoν εκ των παρα Σώφρονι + θεμενων τα Ίσθμια. vocean illic θεμένων una li

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tera interiecta corrigendam arbitror, ut legatur, femp.évev ”Io quick. De hac vero correctione, et commoda Sophronis mentione antequani nonnulla dicam; dum vacat, alia quaedam ex hoc argumento iuvat tractasse. In v. 1.

Fateor ex vulgatis Γcribi potuiffe 'Αδωνιάζεσαι, pro 'ΑδωνίB. Seculo sed formam aeque legitimam obscurare nolui. Ab

'Admv, "Adwvos, nemo negabit 'AdWVÍCEIV potuille produci: in multis talibus duplex forina obtinuit: dicebant requesζείν et Γεφυριάζειν Μυκτηρίζειν et Mυκτηριάζειν· Δωρίζειν et Ampiaiselv • hoo attigit H. Stephan. in Append. Thes, de Dial. Att. p. 213. 'Aonwailer et ’Arxwriserv, D. Ruhnken. in Timaei Lex. p. 37. In fimilibus hic illic a viris doctis fuit ad Hesychium erratum.

Recte deinde addit antiquus Grammaticus v. 2. - TS δε πράγματα εισιν εν Αλεξανδρεία. quae aberant etiam ab edito Argum. (conf. argumenta vulgata Eid. III, IV, VI, VIII, IX.) Idem fignificatur, ac si Comoediae praefigeretur, η σκηνή το δράματός εστιν εν Αλεξανδρεία. Αlexan

driae scena est figenda Diálogi qui inscribitur Demosthenis C. Gyxaucov, inter opera Luciani T. III.

Luciani T. III. p 490- 527. quod et animadvertisse videtur la Crozius. Haec Theocritea acta fingi Alexandriae viri Docti dudum noverant; sed hoc quum Carolus forte Boyleus ignoraret, acerbis usus hac etiam in re verbis, ipsum docuit R. Bentlejus in Refponf. ad illius obiect. quam Latinam fecit Lennepius Noster p. 247, atque adeo vere Bentlejus monuit, Syracohas hic colloqui mulieres; quae in Aegyptum Alexandriam' commigrassent, et hic habitantes maritos quaeque fuos, liberos haberent, et fervos; anci!las certe; mulieres tamen fuisse de plebe, non primi ordinis matronas, quae aulam frequentaverint. -- Faciunt Boyleanae iftae inatronae, ut Antonii recorder Banierii: Dans les Mémoires de Littérature de l'Académie Roy. des 1. et B. L. T. III.

p. 98. et seqq. Historia legitur cultus Adonidis, quam, Acip.190. demicorum more a Banierio fcriptain eleganter, iucunde

legas: in illa p. 102. 103. Theocritei enarrator Eidyllii ar. gumentum; quod qui contulerit cum Theocriteis ea etiam complecti fatebitur, de quibus ne per fomnium quidem Poëta nofter cogitaverit, dum haec {cribebat, Alexan. - δ.θ., 10. 43. 147.

[ocr errors]

driae degens, Regi Ptolemaeo Philadelpho, huiusque sorori eidemque coniugi Arlinoae carissimus. Ponam eorum tantum initium : :

Ce Poëte raconte, que les Dames de Syracufe s'embarquoient, pour aller à Alexandrie, cette

folemnité les appellvit. ***

Siccine vero Syraculis in Aegyptum usque proficiscer; bantur festi diei celebrandi caula ? An ergo domi colere, diein Adonidis anniversarium non poterant? . Quae viri egregius enarrare fe fcribit ex., Theocrita, π8 κείται παρούν foupítw; Eamus quidem inquiunt Syracoliae Thendritekel B. verlus aulam Regis Ptolemaei v. 22; sed mate iftius dieit aedibus quaeque luis exierant, atque ante Alia

medium diem elapfum redeunt: vid. v. 7. 8. 9:10. quoque narrat velut ex Theocriteis Banierius, quae forsan ex meliore crederet exemplári Regio derivata", củi ininus I ellet illoruna nota res antiquas enarrandi consuetudo:'un conte doit être embelli.

Vere itaque Grammaticus in Argum. V. 2.. υποτίθεται γαρ, inquit, τινας. Συρακοσίας το γένος επιδημιησάσας εν Αλεξανδρεία. In his nelius forte iudicari poterit, quod praebet editum argumentum, παρεπιδημέρας εν 'Αλεξανdecid mihi lectio Parisina satisfacit; nifi quod fcribi ma, lim επιδημίσας, haec defcribentibus Monachis aeque noti C, erant παρεπίδημοι επί γής, ac επιδημάντες ξένοι. Sed se quentia (επί θέας έξιέσας την προπομπήν τε κ. 'Α.. Aleviter funt vitiata: scribere debuit, ni fallor, Syracosias iftas, επιδημίσας έν Αλεξανδρεία, κατα τάξιν επί θέαν έξιέρας της προπομπής το κοσμηθέντος Αδώνιδος υπό 'Αρσινόης., Multo frequentius in talibus πομπής fit unentio, quam προπομπής: sed in Adoniis Alexandrinis semidei fignum ad mare us, que piae cultrices comitabantur, προέπεμπογ.

Melius etiam vulgato quod sequitur ex Codice Paris. τε κοσμηθέντος Αδώνιδος υπό 'Αρσινόης. vulgatur, τα κομισθέντος. et patulo poft ifta leguntur in Editionibus Theocr. έθος, δεν είχαν οι εν Αλεξανδρεία τους 'Αδωνίοις διακομίσαντας τα είδωλα τα 'Αδώνιδος μετα των νομιζομένων επί την θάλασσαν κομίζειν. totidem nobis literas easdemque nuper Oxo

nii repraesentarunt; funt vero fine dubio vitiata: quem p.191. enim, obsecro, nexum inter fe habent, quidve significant A. ifta: έθος είχον

διακομίσαντας κομίζειν; faltem διακομίσαντες requireretur, Quanto haec melius et verius rarrantur in exemplari fcripto: έθος γαρ είχον οι εν 'Αλεξανδρεία έν τοϊς 'Αδωνίοις καλεμένοις (εορτή κ. τ. λ.) κοσμείν είδωλα τα 'Αδώνιδος, και μετα των υπερεχεσών επί την θάλατταν nouitar." exornare Adonidis fimulacra, atque illa cum primariis matronis ad mare deducere. Reginae quidem perfonam non dedecebat, in pompa geftare Adonidis

quandam effigiem; fed Syracusiae Theocriti hac de re ni.a hil habent, narrantes Arfinoën feftum curafle, et pom

pam inftraxiffe magnifice: Gorgo, Bäues, ait v. 23,
15:. ' Θάσόμεναι τον 'Αδωνιν' ακέω χρήμα καλόν τι

Κοσμήν των βασίλισσαν.
B. Cantrix Argia, (five aliud fuerit mulieri nomen datum)
in hoc admirabili Poemate Y 111. ad Venerem,,is

Τιν δέ, ait, χαρισδομένα, - υ 'Α Βερενικεία θυγάτης,

..Αρσινόα παντεσσι καλούς άτιτάλλει"Αδωνίν. Cum huic folemni pompae Syracoliis noftris mulierculis, harum etiam ancillis (v. 66. 67.) interesse licuerit Ale. xandriae, morem fuiffe fufpicor, ut fequentis diei summo mane lignum Adonidis a primariis duntaxat matronis ad mare deportaretur abluendum; five a viris geftaretur, quos tamen αι υπερέχεσαι, atque adeo αι εν υπεροχή έσαι,

fed hae folae, tanquam scilicet! piae prae ceteris cultrices, c. dum profanum hinc vulgus arcebatur, fuerint comitatae.

Hoc quidem constare videtur ex argumento, cuius antiquitatem nobis vel unum Sophronis nomen demonstraret. Quod paulo ante dicebam, fide nititur ore Theocriti camentis mulieris v. 132.

'Aώθεν δ' άμμες νιν άμα δρόσω αθρόαι έξω

Οίσευμες ποτί κύματ' επ' άϊόνι πτύοντα. profanos hinc abfuisse, mulieres etiam de plebe, proxima, ni fallor, monstrant: comis enim solutis et finibus relaxatis (Catulli Carm. LV, 11. nudum finum reducens, est Ho.

« ПредишнаНапред »