Екология на виртуалните реалности

Предна корица
 

Избрани страници

Съдържание

За сборника
1
Авторите в сборника
4
що е то? Силвия Минева
5
Екология на виртуалните среди Анализ през призмата на философията на информацията Александър Лазаров
24
Генезис и развитие на компютърните системи за виртуална реалност Оля Харизанова
41
Виртуалната публичност като дигитална екосистема Пламен Макариев
58
От виртуалността на златните монети до златното покритие на виртуалните валути Александър Гънгов
71
Ecology of Virtual Realities
89
Introduction
90
The authors
92
what is it? Silvia Mineva
93
Ecology of virtual environments analysis in terms of philosophy of information Alexander Lazarov
103
Genesis and development of virtual reality computer systems Olya Harizanova
118
The virtual public sphere as a digital ecosystem Plamen Makariev
133
From virtuality of gold coins to virtual currencies backed by gold Alexander Gungov
144
Авторско право

Библиография