Графични страници
PDF файл
ePub

અગાઊ તે પવીતતભાથી ગરભવતી થએલી જણાઇ

19 Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily.

૧૯ તાહાર તેન્ડુના વર ઇઊશકે પોતે નીતીવાન છતાં ને તેહેનું ઊઘાડું અપમાન કરવા ન ચાહાતાઁ તેહને ગુપત રીતે મુકીદેવાનું ધારૂં

20 But while he thought on these things, behold, the angel of the LORD appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto theeMary thy wife for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.

૨૦ પશુ તે શબંધી તે વીચારતા હતા તાહારે જીઓ પરભુના તે તેહેને શષણામાં દેખાઈને કહું કે એ ઇઊશમ્ દાઊદના દીકરા તાહારી બઇએર નીઅનને અંગીકાર કરવાને બી ના કૉંજે તે હેમાઁ જે ગરભ છે તે પવીતરઆતભાથી છે

21 And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins.

૨૧ ને તે દીકરો જણશે ને તેહેનું નાઁન તુ ઇશ્યુ પાડશે કેમકે તે પોતે પોતાના લોકોને તેનાં પાપથી છેાડાવશે *

22 Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, ૨૨ ને એ બધું એનાર્ટ થરી કે પરભુએ ભવીશકેહેનારની હુશતક જે કહું હતું તે પુરૂં થાએ

23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.

૨૩ કે જી ક્રુઆરી ગરભવતી થશે ને દીકરો જશે ને તેણેનું નાઁન તે ઇમાનુએલ પાડશે જેડ઼ેનો અરથ એ છે કે દેવ આપણી

શાથે

24 Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife:

૨૪ તાહારે ઇઊશકે ઊંઘમાંથી ઊઠીને ગેવો પરભુના દુતે તેણેને હુકમ આએપો હતા તેહેલું કીધું એટલે પોતીકી ખઇએરને અંગી

કાર ીધી

25 And knew her not till she had brought forth her first born son : and he called his name JESUS.

૨૫ પણ તે પોતાના પેહેલા શંભવેલા દીકરા જણી તહીં સુધી તેણે તેને ાણી નહીં ને તેણે તેણેનું નામ ઇશ્યુ પાડું

CHAP. II. ખીને અવા

1 Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,

૧ ને હેરોદ રાનના દાણાડાઓમાં ઇહુવાના બેથ્લેહનનાં ઇશ્યુ જનનો હુતો તાહારે જીઓ ગનાનીઓએ પુરવથી ઇશાલેનમાં આવીને કહું

2 Saying, Where is he that is born King of the Jews! for we have seen his star in the east, and are come to worship him.

૨ કે ઇહુદીઓના જે રાષ્ન જનનાછે તે કહી છે કેમકે હને પુરવમાઁ [છતાં] તેણેના તારાને ોઇને તેનું ભજન કરવાને આ એવાઇએ

3 When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him.

૩ ને [એ] શાંભલીને હેરોદ રાન તથા તે સુધર્યાં ઇશાલેનમાં ના શઘલા મ્રભરા

4 And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born.

૪ પછી તેણે શઘલા સુખી ઈઆજકો તથા લોકોના શાશતીઓને

એકઠા કરીને તેને પુછ્યું કે ખરીશટ કૉંહાઁ જનને

ૐ And they said unto him, In Bethlehem of Judea : for thus it is written by the prophet,

પ તાહારે તેઓએ તેહેને કહું કે ઇહુદાના બેથલેહનમાં કેમકે ભવીશકેહેનારે એમ લખુંધે

6 And thou Bethlehen, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel.

૬ કે ઓ ઇહુદા દેશના બેથલેહુન ટુ ઇહુદાના ઝુબાનાં શ હુથી પુરૂં નોંહાનું નથી કાંજે તાહારાનાઁથી એક અધીકારી ઊતપન થશે જે નાહારા ઇશરાએલ લોકોનું પાલણુ કરશે

7 Then Herod, when he had privily called the wise men, enquired of them diligently what time the star appeared.

૭ તાહારે હેરોદ તે ગનાનીઓને ગુપત રીતે તેડીને તેને વી શતર પુછ્યું કે તારો કીલેલા દેખાઓ

8 And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child; and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also.

૮ ને તેણે તેને બેથલેહનાં નાકલતાં કહ્યું કે તને જઈને તે ખાલક શસઁધી શાવી પડે શોધ કરો ને જડા પર મને ખબર કો હો એમાટે કે હું પણુ આવીને તેહેવું ભજન કરૂં

9 When they had heard the king, they departed; and lo, the star, which they saw in the east, went before them till it came and stood over where the young child was.

જ તાહારે તેઓ રાનનું શાંભલીને ગમ ને જુઓ જે તારો તેઓએ પુરવમાં દીઠો હતો તે તેની આગલ ગ ને નહીં તે બાલક હુતો તાંહાંની ઊપર આવીને થંભો

10 When they saw the star, they rejoiced with exceed. ing great joy.

2

૧૦ ને તે તારાને નૈઈને ભાષા આનંદથી હરખા

11 | And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him; and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense, and nuyrrh.

૧૧ તાહારે તેઓએ ઘરમાં જઈને બાલકને તેણેની ના નીઅ નની શાથે દીઠો ને પગેપડીને તેણેનું ભજન કીધું પછી તેઓએ પે તાનાં સ્નેહાર્યાં ઘેાડીને દાનરૂપી છુંનું તથા લોખાંન તથા બાલ તે હેને અરપણ કીધાં શ્ર

12 And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way.

૧૨ ને તેઓ હેરોની ગમ પાછા ન જવાને શષણામાં ચેતાવે તા થઈને બીજે રશત પોતાના દેશમાં પાછા ગ

13 And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him.

૧૩ ને તેઓ પાછા ગ પર જુઓ પરના દુતે શષણામાં ઊશને દેખાઇને કહું કે ૐ ઊઠ ને બાલકને તથા તેહેની માને લઈને નીશરમાં નાણાશીન ને હું તને કહું તાંહાંલગી તાંહાંજ રહું કેમકે એ ખાલકને ભારીનાખવાને હેરોદ હુંને શાધશે

14 When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt.

૧૪ તાહારે તે ઊઠીને ખાલકને તથા તેહેની માને રાતર લઈને નીશરમાં ગ

15 And was there until the death of Herod : that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son.

.

૧૫ ને હેરોદના ભરવા શુધી તાંહાં રહેા એમાટે કે પરભુએ ભવી શંકેહેનારની હાતક જે કહું હુંતું તે પુરૂં થાએ કે નીશરમાંથી ને નાહારા દીકરાને તેડોછે

16 [ Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently enquired of the wise men.

૧૬ નારે હેરીટ ને કે તે ગનાનીઓએ તેહેની નશખી કીધી તાહારે તે ઘણા ગુશે થ ને બેથલેહનનાં તથા તેહેની શઘલી શીનનાં નાકલીને તેણે તે ગનાનીઓને જે વેલા [શસઁધી] શીશ તર પુછું હુતું તે વેલા પરમાંણે બે વરશનાં તથા તેથી નોંીંનાં શુદ્ઘાં ખાલકોને ભારી નંખાવાં

17 Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying,

૧૭ તાહારે ઈરની ભવીશકનાર જે કહું હુંતું તે પુરૂં થી

18 In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping,and great morning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted, because they are not.

૧૮ કે શોકનો તથા રડવાનો તથા નાટા વીસાપને શબદ રામા માઁ શુભલાઓ રાધેલ પોતાનાં ઇને શારૂ રડેછે ને ધીરજ નથી પકડતી કૉંજે તેઓ નથી

19 | But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt,

૧૮ પણુ હેરોદ નુઆ પછી

શુ પરભુના દુતે નગરમાં ઇશ શને શપણામાં દેખાઇને કહું

20 Saying, Arise, and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: for they are dead which sought the young child's life.

૨૦ કે તું ઊઠ ને બાલકને તથા તેણેની નાને લઇને ઇશરાએલ

« ПредишнаНапред »