Графични страници
PDF файл
ePub

John again those things which ye do hear and see:

૪ તાહાર ઈશુએ ઊતર આપતાં કહું કે તમે જે જે શાંભ લાશ ને દેખાછો તે જઇને ઇહાનને કહીદેખાડો

5 The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. ૫ કે ધલા દેખતા થાએ‚ ને પૉંગલા ચાલતા થાએછું કાણો ડીઆ સુધ કરાએછે ને બહેરા શાંભલતા થાછું નેાએલા ઊઠ ડાછું ને દાદીને શારાશમાચાર કહેવાએછે

6 And blessed is he, whosoever shall not be offended in me.

હું ને જે કાઈ હું શબંધી ડોકર નથી ખાતા તેણેને ધન છે

7 | And as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with the wind?

૭ ને તેઓ ગ પર ઈશ્યુ ઇહાન શબંધી લોકોને કહેવા લાગા કે તને રૉનનાં શું નૅવા નીકલા પવનથી હાલતા શું એક છોડવાને

8 But what went ye out for to see ? A man clothed in soft raiment? behold, they that wear soft clothing are in kings' houses.

૮ પણ તને શું નેવા નીકલા હું છીણાં વશતર પહેરેલા એક. માંણુશને જીઓ જે છઠ્ઠાં [શતર] પહેરેછે તે રાજા ના મેહુલામાં છે

9 But what went ye out for to see? A prophet? yea, I say unto you, and more than a prophet.

હું તો તને શું શૈવા નીકલા ૐ ભવીશકેહેનારને હા હું તમને કહુંઊ કે ભવીશકેહેનાર કરતાં જે વહુતો તેણેને

10 For this is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.

૧૦ કેમકે જે શસઁધી એ લખુંછે કે જુઓ હું નાહારો દુત તાહારા

નાહા આગલ નોકલુંછી જે તાહારી આગલ તાારા રશતા તઈ આર કરશે તે અજ છે

11 Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not risen a greater than John the Baptist: notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven is greater than he.

૧૧ હું તમને શાચું કહુંછુંઊ કે અશતીએથી જે જનાથે તે માઁથી ઈહાન ખાપતીશન કરનાર કરતાં [કોઇ] નાહાટો નથી ઊપ ને તાપણુ આકાશના રાજમાં જે બહુ નાંહાંના તે તેણેના કરતાં માહટા છે *

12 And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force.

૧૨ ને ઇહાન બાપતીશન કરનારના દાણાડાથી હજી સુધી આ કાશનું રાજ તેર ખનેછે ને શ્વેરાવરો વ્હેરથી તે લેછે

13 For all the prophets and the law prophesied until John.

૧૩ કેમકે બધા ભવીશકેહેનારાએ તથા નેનશાથત્રે ઈહાન લગી ભવીશ કહ્યુંછે

14 And if ye will receive it, this is Elias, which was for to come.

૧૪ ને તે તને માંનવા ચાહો તા એલીન જે આવનાર હુતા તે એજ છે

15 He that hath ears to hear, let him hear.

૧૫ જેડ઼ેને શાંભલવાને કાઁન છે તે શાંભલે

..

16 | But whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the markets, and calling unto their fellows,

૧૬ પણ આ લાંકાને હું શાહીંની ઊપમા આપું જે ઈ બારામાં બેશીને પેાતાના શાથીઓને હાઁક ભારતાં કહેમા

17 And saying, We have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned unto you, and

not lamented.

ye have

૧૭ કે હુને તમારી પાશે Čશલી વની પણ તને નાર્યાં નહીં મૈં તમારી પાશે શાક શીયા પણ તમે રડાં નહીં તેઓના જે હેવા એ છે

18 For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a devil.

૧૮ કેમકે ઇહોન ખાતા ને પીતો નથી એવા ને તેઓ કોઠુ છે કે તેહેને ભુત વલગુંછે

19 The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold, a man gluttonous, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children.

૧૯ માઁણુશના દીકરો ખાતા ને પીતા આએવા ને તેઓ કહેછે કે જી નાઁશ ખાવરી ને દારૂ ખારો તાઁણીના તથા પા આના ભીતર [છે] પણ ખુધી પોતાનાં ઈંથી એયારથી જૂના એછે

20 ¶ Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not:

૨૦ તાહારે જે શહેરોમાં તેઙેના બહુ ચમતકાર શ્મા હુતા તૈ એ પશતાવો નથી. કીધો એમાટે તે તેઓને [એન] ધમકાવ વા લાગો

21 Woe unto thee, Chorazin ! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works, which were done in you, had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.

૨૧ કે આ ખોરાજીન તને હુાહાએ એક બેથશાઇદા તને હાએ હાએ કેમકે જે ચમતકાર તમારામાં કીધા તે જે શાર તથા શી ટોનનાં કીધા હોત તો તેઓએ તાઢ તથા રાખનાં કાહારના પશ તાવો કીધો હોત

22 But I say unto you, It shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment, than for you. ૨૨ વલી હું તમને કહુંઊં કે ઈનશાર્ ઠરવાને દાડે ચાર તથા શીટોનનો [હાલ] તમારા કરતાં શહેલ થશે

25 And thou, Capernaun, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell: for if the mighty works, which have been done in thee, had been done in Sodom, it would have remained until this day.

૨૩ ને એ કાપેરનાહુન તું જે આકાશ સુધી ઊંચું કરાઊછું તે તું નરક સુધી ઊતરાઈશ કેમકે જે ચમતકાર તાહારાનાં કીધા તે જે શહેાનનાં કીધા હોત તેા તે આજ લગી રહ્યું હોત

.

24 But I say unto you, That it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for thee.

૨૪ વલી હું તમને કહુંઊ કે ઇનશાપ્ કરવાને દાડે શદોન દેશનો [હાલ] તાહારા કરતાં શહેલ થશે

25 | At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes.

૨૫ તેવેલા ઇશ્યુએ ખાલતાં કહ્યું કે આ બાપ આકાશ તથા પરથ બીના ધણી હું તાહારી શતુતી કરૂંછુંઊ કેમકે એ વાંનાં ખુધીવાનાથી તથા હાશીરાથી તે શ્રુતાડાછું ને બાલકોને તે પરગટ કીધાંછે 26 Even so, Father: for so it seemed good in thy sight. ૨૬ હા એ બાપ કેકે તાહારી નજરમાં એમજ શારૂં લાગુંછે 27 All things are delivered unto me of my Father: and no man knoweth the Son, but the Father; neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him.

૨૭ શયાઁ વાઁનાં માહારા બાપે મને શાઁપાછું ને બાપ વગર દીકરો કોઈને માલુમ થતા નથી ને દીકરા વગર તથા જેડ઼ેની પાશે દીકરા પરગટ કરવા ચાહેછે તે વગર બાપ કોઇને માલુમ થતો નથી.

28 [ Come unto me, all ye that labour, and are heavy laden, and I will give you rest.

૨૮ એ મેહેનત કરનારાઓ તથા ભારથી લાદેલા તને શુદ્ય લા નાહારી પાશે આવા ને હું તમને વીશાંનો આપીશ

29 Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.

ર૯ નાહારી જીહુશી પોતા પર લા ને નાહારી પાશે શીખો કેમકે હું મનમાં નરમ તથા રાંકડો છઊ ને તને પોતીકા જીવના વીશાના પાનશા

30 For my yoke is easy, and my burden is light.
૩૦ કેમકે નાહાવી જુહુશી શેહુલ ને માહારા ભાર હલકો છે
CHAP. XII. બારનો અધો

1 At that time Jesus went on the sabbath day through the corn; and his disciples were an hungered, and began to pluck the ears of corn, and to eat.

૧ તે શને ઈશ્યુ શાબતને [દાણાડે] ખેતરોમાંથી જતો હુતો ને તેહેના શીશ ભુખા થઆ ને દાણાનાં કણુશાં તોડવા તથા

ખાવા લાગ

2 But when the Pharisees saw it, they said unto him, Behold, thy disciples do that which is not lawful to do upon the sabbath day.

૨ તાહારે પ્રારીશીઓએ દેખીને તેણેને કહું કે જે શાબતને દા હાડે જે કરવું લાએક નથી તે તાહારા શીશ કરેછે

3 But he said unto them, Have ye not read what David did, when he was an hungered, and they that were with him

[ocr errors]

૩ પણ તેણે તેઓને કહું કે

ભુખા હુતા તાારે તેણે જે કરૂં

નારે દાઊદ તથા તહેના શાથી તે [શનંધી] શું તને વાંચ્યું નથી

4 How he entered into the house of God, and did eat

« ПредишнаНапред »