Графични страници
PDF файл
ePub

10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.

૧૦ તાહાર ઇશ્યુ તેહેન કહેછું કે આ શૈતાન આદ્યા જ કેમકે એ લ ખુંછે કે પરભુ જે તાહારો દેવ તેહેનું ભજન કર ને તેહુની એકલાનીજ શેવા કર

11 Then the devil leaveth him, and, behold, angels came and ministered unto him.

૧૧ તાહારે શેતાન તેહને મુકેછે ને જુઓ હુતાએ પાશે આવીને તેહેની શેવા કીધી

12 | Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee;

૧૨ ને ઇશ્યુએ શાંભલું કે ઈહોન બંધીવાન કરા તાહારે તે પાછા ગાલલીનાં ગો

13 And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim :

૧૩ ને નાબ્ઝરેથને નુકીને ખુલ્લોનની તથા નથાલીની શીનમાં ના દીચ્ય પાશેના કાપરનાહુનાઁ આવીરહો

14 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying,

૧૪ એમાટે કે ઇશાઈઆ ભવીશકોહેનારે જે કહ્યું હતું તે પુરૂં થા

15 The land of Zabulon, and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles :

૧૫ કે જેખુલેાનની પરાંતના તથા નથાલીના પર્યંતના ઈઅરદન પાશેના શત્રુના રશતાનાં [એટલે] પરદેશીઓની ગાલલીનાઁના 16 The people which sat in darkness saw great light; and to them which sat in the region and shadow of death light is sprung up.

૧૬ જે લોક અંધારામાં બેઠેલા તેઓએ નાહાટું અજવાસ્તું દીઠું ને

[merged small][ocr errors]

17 | From that day Jesus began to preach, and to say, Repent: for the kingdom of heaven is at hand.

૧૭ તાહારથી ઇશ્યુ પરગટ કરવા તથા [] કેહેવા લાગો કે આકા શનું રાજ પાશે આએવુંછું માટે તને પશુતાવા કરો

18 | And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea : for they were fishers.

૧૮ ને ઇન્નુ ગાલીના શત્રુન્દરને કાંઠે ચાલતો હુતો તાહારે તેણે બે ભાઇઓને[એટલે] શીખાનને જે પીતર કેહેવાઓછે તથા તેહેના ભાઇ દરૂને દીઓનાં નલ નાંખતા દીઠા કાંજે તેઓ માછી હુતા

19 And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men.

૧૯ તારે તે તેને કહેછે કે નાહારી પાછલ આવો ને હું તમ ને માઁણુકના [પકડનારા] નાછી કરીશ

20 And they straightway left their nets, and followed him.

૨૦ ને તેઓ ભલાને તુરત મુકીને તેની પાછલ ગઆ

21 And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets; and he called them.

૨૧ ને તેણે તાાઁથી આગલ જ બીન બે ભાઈ જેખેદીના [દીકરા] ઈઆકુબને તથા તેહુના ભાઈ ઈહોનને તેના બાપ જેબેદીની શાથે હોડીમાં પોતાની નાલા શાંધતા દેખીને તેને પણ તેડા

22 And they immediately left the ship and their father, and followed him.

૨૨ તારે તે હોડીને તથા પોતાના બાપને તુરત જુકીને તેહેની માલ ગ

23 [ And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

૨૩ ને ઈશુ તેઓની શભાઓનાં ઊપદેશ કરતા ને રાજના શારા શનાચાર પરગટ કરતા ને લોકોના હરેક રોગ તથા હરેક દુખ ટ્રાલ તો આખા ગાલલીમાં પૂરો

24 And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic, and those that had the palsy; and he healed them.

૨૪ તાારે આખા અરાનમાં તેહેની કીરતી ફૈલીગઇ ને તેઓ શુઘલા નાંદાઓને [એટલે] ભાત ભાતના રોગીઓને તથા પીડાવા લાઓને તથા ભુતવલગેલાઓને તથા પુરાવાલાઓને તથા પખ શાયાતીઓને તેહેની પાશે લાએવા ને તેણે તેને શના કીધા

25 And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judea, and from beyond Jordan.

૨૫ ને ગાલલાથી તથા દેકાપલીશથી તથા ઈરૂશાલેનથી તથા ઈહુદાથી તથા ઇસ્મરદનને પેલેપારથી ઘણા લોક તેહેની પાછલ

ગઆ

* CHAP. V. પાંચમા અધો

1 And seeing the multitudes, he went up into a moun-·· tain: and when he was set, his disciples came unto him ૧ તાહાર તે લોકેાની ભીડ બ્લેઇન પાહાડ પર તે ચહુડો ને બેઠા પર તેહેના શીશ તેહેની પાશે આએવા

2 And he opened his mouth, and taught them, saying, ૨ તાહાર તેણે પોતાનું નેહા ઊંઘાડીને તેને ઊપદેશ કર નાં કહું

3 Blessed are the poor in spirit: for their's is the kingdom of heaven.

૩ કે આતમામાં જે ટૂંક તેને ધન [છે] કેમકે આકાશનું રાજ તેનું છું

4 Blessed are they that mourn : for they shall be comforted.

૪ જે શાક કરેછે તેને ધન [ધે] કેમકે તે દીલાશા પાનશે 5 Blessed are the meek for they shall inherit the earth.

૫ નરોને ધન [છે] કેનકે તેઓ પરથવીનું વતન પાઁનશે

6 Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.

જેને શાચાઇની ભુખ તથા તરથ [છે] તેઓને ધન [] કેમકે તેઓ ધરાશે *

પાઁનશે *

7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy. ૭ ૮આલુઓને ધન [છે] કેમકે તેઓ ૮ 8 Blessed are the pure in heart: for ૮ મનમાં જે ઝુધ તેઓને ધન [છે] કેમકે

they shall see God. તે દેવને દેખશે 9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.

૯ શલાહુ કરનારાઓને ધન [છે] કેમકે તેઓ દેવના ઈ કહેવાશે *

10 Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for their's is the kingdom of heaven.

૧૦ શાચાઇને શારૂ જેની શતાવણી કરાએણે તેને ધન[,] કેમકે આકાશનું રાજ તેનું છે *

11 Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.

૧૧ નારે [લાક] તમારી નીંદ્ય કરશે ને પુઠેલાગશે ને નાહારે લીધે

તમારે ઊલટી હરેક ભુડી વાત જુઠાઈથી કેહેશે તાારે તમને ધન છે 12 Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.

-૧૨ તને આનંદ કરો તથા ઘણા હરખામો કાંજે આકાશમાં તમારૂં ફલ નેહા [છે] કેમકે તનથી અગાઊના ભવીશકેહેનારા એની ઠે તે એનજ લાગા

13 | Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men.

૧૩ તને ધરતીનું નીકું છે પણ તે નીદું કશવાદ થઉં તો તે શા થી ખારૂં કરાશે બાહાર ફેંકાવવા તથા માંણુગોથી છૂંદાવવા વગર તે ી ખીજ્ન કંઈ કાઁખરું નથી

14 Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid.

૧૪ તને જગતનું અજવાડું છો પાહાડ પરનું વશાવાએલું શેહેર શતાઈ શકતું નથી *

15 Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house.

૧૫ ને દીવો કરીને તેહેને ભાષાના વાણુ તલે નહીં પણ દીવી પર મુકેછું તાહાર ઘરનાંનાં બધાંને તે અજવાનું આપેછે

16 Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.

૧- નાંણુશાની આગલ તમારૂં અજવાળું હવુજ પરકાશ થાએ કે તે તમારી રૂડી કરણીઓ જેઓ ને આકાશમાંના તમારા બાપ નો નહીંના કરે

17 | Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.

« ПредишнаНапред »