Графични страници
PDF файл
ePub

૬ ને અડધી રાત્રે બુમ પડી કે જુએ વર આવે છે તેને ભલવાને નીકલે જ

7 Then all those virgins arose, and trimmed their lamps.

૭ તાહારે તે શાલી કુઆરીઓએ ઊઠીને પોતા પિતાની આશા લે તઈઆર કીધી

8 And the foolish said unto the wise, Give us of your oil ; for our lamps are gone out,

૮ ને મુરખોએ બુધીવાનોને કહું કે તમારા તેલમાંથી મને આપો કેમકે હમારી મશાલે હેલવાઈ છે જ

9 But the wise answered, saying, Not so; lest there be not enough for us and you: but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves.

૪ પણ બુધીવાનોએ જવાબ દેતાં કહ્યું કે કદાચ હમને તથા તમને પુરૂં ન પડશે તે તે કરતાં તમે વેચનારાઓની પાશે એ ને પિતા પિતાને શારૂ વેચાથી લે જ

10 And while they went to buy, the bridegroom came ; and they that were ready went in with him to the marriage : and the door was shut.

૧ ને તેઓ વેચાથી લેવા ગઈ તાહારે વર આવી પહોંચે ને જે તઈઆર હુતી તેઓ તહેની જોડે વહેવાના ઘરમાં ગઈ ને બારણું બંધ કરા જ

11 Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. ૧૧ પછી તે બીજી કુઆરીઓએ પછવાડે આવીને કહ્યું કે શાહેબ એ શાહેબ હમારે શારૂ ઉઘાડ 12 But he answered and said, Verily I say unto you, know you not.

૧૨ પણ તેણે જવાબ દેતાં કહ્યું હું તમને સાચું કહું છઊં કે હું તમને નથી લખતો &

I

13 Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh.

૧૩ એમાટે તમે જાગતા રેહે કેમકે જે દહાડે અથવા જે ઘડી એ માંણશને દીકરે આવે છે તે તમે iણતા નથી જ

14 | For the kingdom of heaven is as a man travelling into a far country, who called his own servants, and delivered unto them his goods.

૧૪ કેમકે [તહેનું આવવું કઈ માણશના જેહેવું [છે જેણે પર દેશ જતાં પિતાના ચાકરેને તેડીને પોતાની શપત તેઓને પી*

15 And unto one he gave five talents, to another two, and to another one; to every man according to his several ability ; and straightway took his journey.

૧૫ એટલે તેણે એકને તે પાંચ તાલંત ને બીજાને બે ને તજ ને એક હરેકને પેત પિતાની શકતી પરમાણે આએમાં ને તુરત તે પરદેશ ગ ૧

16 Then he that had received the five talents went and traded with the same, and made them other five talents.

૧૦ પછી જે પાંચ તાલંત પામે હુતો તેણે જઈને તેથી વેપાર કરીને બીજે પાંચ તાલંત મેલવા *

17 And likewise he that had received two, he also gained other two. ૧૭ તૈમજ જે બે [પને હુતા] તેણે પણ બીજા બે મેલવાં 18 But he that had received one went and digged in the earth, and hid his lord's money. ૧૮ પણ જે એક પાને હુ તેણે જઈને ભએ ખેદીને પોતા ના શેનું નાણું સંતાડું આ

19 After a long time the lord of those servants cometh, and reckoneth with them.

૧૮ ને ઘણી વખત પછી તે ચાકરેને શેઠ આવે છે ને તેથી હશાબ લે છે જ 20 And so he that had received five talents came and brought other five tulents, saying, Lord, thou deliveredst unto me five talents : behold, I have gained beside them five talents more.

૨૦ તાહરે જે પાંચ તાલંત પમ હુતો સિણ પાસે આવીને બીને પાંચ તોલત આગલ મુકીને કહ્યું કે એ શાહબતે મને પાંચ તાલંત શૌપાં હતાં હું તે ઉપરાંત બીજાં પાંચ તાલંત

કમાઓ *

21 His lord said unto him, Well done, 'thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.

૨૧ તાહરે તેતેના શેઠે તહેને કહ્યું કે વારૂ ઓ શારા તથા વીશ વાશી ચાકર ડાં પર તું વીશવાશી થએ ઘણુ પર તને ઠરા વીશ તું તાહારા શેઠના આનંદમાં પેશ

22 He also that had received two talents came and said, Lord, thou deliveredst unto me two talents : behold, I have gained two other talents beside them.

રર ને જે બે તાલંત પમ હુ તેણે પણ પાશે આવીને કહ્યું કે એ શાહેબ તેમને બે તાલંત શેપ હુર્તા જે તે ઉપરાંત બી જ બે તાલંત હું કમાઓ એક

23 His lord said unto him, Well done, good and faithful servant; thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.

૨૩ તહેના શેઠે તહેને કહ્યું કે વારૂ ઓ શારે તથા વીશવાશી ચા કર તું થોડાં પર વશવાશી થએ ઘણું પર તને કરાવીશ તું તા હારા શેઠના આનંદમાં પેશ

24 Then he which had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed:

૨૪ પછી જે એક તાલત પાસે હુતો તેણે પાશે આવીને કહ્યું કે ઓ શાહેબ નહીં તેં નથી વાએવું તહીંથી તું કાપનારને જ હતું નથી વેરૂં તહીંથી તું શાભરનાર છે હેલું કડું માણશ મિ તને જાણે

25 And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth: lo, there thou hast that is thine.

૨૫ માટે હું બીધો ને જઈને તાહરા તાલંતને મે ભએમાં શું તારું ને જે તારૂં તે તાહારી [આગલ] છે જ

26 His lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed:

ર૮ ને તહેના શેઠે જવાબ દેતાં તહેને કહ્યું કે એ ભુડા તથા આલ શુ ચાકર જહાં સે નથી વાએવું તાંહાંથી હું કાપુંછઊંને જોઈ ને નથી વેરૂં તહીંથી હું શાંભરૂછઊં તે જાણે કે

27 Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury.

૨૭ માટે મહારૂં નાણું તાહરે શાહુકારેને આપવું જોઈતું હતું કે હું આવીને આજ ક્ષુધાં માહારું પામીત :

28 Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath ten talents.

૨૮ એ માટે તેની પાશેથી તાલત લઈને જેહેની પાશે દશ તાલંત છે તહેને આપ ક

29 For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not shall be taken away even that which he hath.

૨૮ કેમકે જે હરેકને છે તહેને અપાશે ને તેણેનું ઘણું થશે પણ જહેને નથી તેનું જે છે તે પણ તેથી લેવાશે

30. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth. ૩૦ ને તે નહીં લાભ આપનાર ચાકરને બહારના અંધકારમાં ફેકી દો તાંહી રેડવું ને દાંત પીશવું થશે જ

31 q When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory:

૩૧ ને બારે માંણશન દીકરે પિતાને મહુમાએ આવશે ને તેણે ની સાથે બધા પવીતર દુતો તારે તે પિતાના મહેમાના શૉ શણ પર બેશશે

32 And before him shall be gathered all nations : and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats :

૩૨ ને બધા દેશના તેહેની આગલ એકઠા કરાશે ને જંમ રખે ગેટને બકરથી જુદાં કરે છે તેંમ તેઓમાંના હરેકને બીજાથી તે જુદા કરશે જ 33 And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left.

૩૩ ને ગેટોને તે તે પોતાની જમણું ગમ રાખશે ને બકરાં ને ડાબી ગમ

34 Then shall the King say unto them on his right hand, Coine, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:

૩૪ તાહરે રાજ પોતાની જમણું ગમનાઓને કહેશે કે એ માહારા બાપને આશીરવાદ પામેલાઓ આવે જે રાજ જગત ના પાઆથી તમારે શારૂ તઈઆર કીધુ છે તેનું વતન લે જ 35 For I was an hungered, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in:

૩૫ કેમકે હું ભુખે હુ તારે તમે મને ખાવાને આએવું હું તરશે હુ તાહારે તમે મને પાઊં હું પરદેશી હુ તાહારે તમે મને પહેણે રાખો : 36 Naked, and ye clothed me: I was sick, and ye

visited me: I was in prison, and ye came unto me. ૩૬ હું ઉઘાડો હુતો તારે તમે મને પહેરાએવું હું માં

148

« ПредишнаНапред »