Графични страници
PDF файл
ePub

pindar.

έργα περαίτερον άλων,
τίς τρόπος άνδρα προβάσει,
εξ ιερών άθλων
μέλλοντα ποθεινοτάταν δόξαν φέρειν.
Νύν μεν αυτώ γέρας Αλκιμέδων,
νίκαν τριακοςαν έλων.
δε τυχα μεν δαίμονος , α-
νορέας δ' ουκ αμπλακών,
εν τετρασι παίδων απεθήκατο γυίοις
νόσον έχθισον, κα) άτιμοτέραν
γλώτταν, και επίπρυφoν οίμον"
πατρί δε πατρας ενέπνευσεν μένος
γήραος αντίπαλον.
Αίδα του λάθεται
άρμενα πράξας ανής.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Tener, nur jener vermag besser als jeglicher andre zu
fagen, welcherlei Pfad zum Ziele den Mann führt, der
Wonneruhm sich aus heiligen Kåmpfen zu holen strebt.

Fekt verherrlichet sein Alcimedon ihn, der sich der Siege dreißigsten haschte. Geleitet von Odtterhand bes trat er die Bahn des Månnermuths mit unverirrtem Fuß. Vier Jünglinge tehrten, von ihm besiegt, mit Schande zurück, daß ihre Zunge des Rühmens vergaß, und sie auf heimlichen Steigen zurückschlichen ins Vas terland.

Aber den Vater seines Erzeugers durchglüht er mit freudigem Muth, der dem Alter entgegenkampft. Sels ber des Orkus vergifft, wenn herrlicher Ruhm schmückt.

Drum

pinbar. _, αλ' έμε χρή μνημοσύναν

ανεγείροντα φρέσκα
χειρών άωτον Βλεψιάδαις επίνικον,
εκτος οίς ήδη τέφανος περίκοι-
ται φυλλοφόρων απ’ αγώνων.
Εςι δε και τι θανόντεσσιν μέρος
καννόμον ειδόμενον.
κατακρύπτει δ' ου κόνις
συγγόνων κεδναν χάριν.
Ερμά δε θυγατρός ακούσας Ιφίων
αγγελίας, ενέπoι κεν
Καλλιμάχω λιπαρών
κόσμον Ολυμπίας, όν
Ζευς γένει. έβλα δ' επ' ελος
έργα θέλοι δομεν οξεί-
ας δε νόσους απαλάλκοι.

σφιν ώπασε,

[ocr errors]

Drum weck ich der Blepstaden Sedachtniß, preise den blühenden Siegesruhm ihrer Arme, weil die sechste Kampfkrone schon ihre Scheitel umlaubt. Auch noch der Todte geneusit von schönen Thaten die Frucht, und der Staub des Grabes verbirgt nicht seines Geschlecht tes glänzenden Reiz.

Wenn denn Iphion die Stimme der Kunde vers nimmt, der Tochter Merkurs: - laut ruf' er alsdann dem Kallimachus den schimmernden Ruhm zu, den Zeus ihrem Stamm zu Olympia gab,

M8g' er stets Sieg auf Sieg ihnen verleihn, und der entnervenden Krantheiten Schaar fern von ihnen

pers

[merged small][merged small][ocr errors]

verscheuchen! Die hadersüchtige Nemesis nur dieß fleh ich - halt er von ihrem Glücke zurück! Harmlos leit er ihre Tage dahin, und verherrliche sie und ihr Paterland!

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Ho r a j.

Boraz.

Hier ist eine der schönften heroischen Oben dieses Dich: ters, die man, wegen des eingewebten lobes der Gitter, ges wissermaßen auch als Hymne betrachten kann. Eben durch diese Zusammenfellung wird die Würde des besungenen Staisers und Helden desto mehr gehoben. Zugleich giebt dem Dichter der edelste Patriotismus das Lob mehrerer Helden feines Volks ein. Sehr edel wendet er sich in einer kurzen Apostrophe an den jungen Miarcellus, den Liebling Auguft's und des römischen Volks, und kehrt dann mit neuem lyris Tchen Feuer zu seinem Hauptgegenstande zurüd.

AD AVGVSTVM.

Quem virum aut heroa lyra vel acri
Tibia sumes celebrare Clio?
Quem deum? cuius recinet jocofa

Nomen imago,
Aut in vmbrofis Heliconis oris,
Aut super Pindo, gelidoue in Haemo?
Vnde vocalem temere infequutae

Orphea filuae,
Arte materna' rapidos inorantem
Fluminum lapsus, celeresque ventos,
Blandum et auritas fidibus canoris

Ducere quercus.
Quid prius dicam folitis parentum
Laudibus ? qui res hominum ac deorum
Qui mare et terras, variisque mundum

Temperat horis?
Vnde nil maius generatur ipfo,
Nec viget quicquam fimile aut fecundum:
Proximos illi tamen occupauit

Pallas honores,
Praeliis audax, neque te filebo
Liber, et faeuis inimica virgo

Bel

[merged small][ocr errors]

Belluis : nec te metuende certa

Phoebe fagitta,
Dicam et Alciden, puerosque Ledae,
Hunc equis, illum fuperare pugnis .
Nobilem: quorum fimul alba nautis

Stella refulfit,
Defluit saxis agitatus humor:
Considunt venti: fugiuntque nubes:
Et minax (quod fic voluere) ponto

Vnda recumbit.
Romulum post hos prius, an quietum
Pompilî regnum memorem, an superbos
Tarquinî fasces, dubito, an Catonis

Nobile lethum.
Regulum, et Scauros, animaeque magnac
Prodigum Paulum, superante Poeno,
Gratus insigni referam Camoena

Fabriciumque.
Hunc, et incomptis Curium capillis
Vtilem bello tulit, et Camillum
Saeua paupertas, et auitus apto

Cum lare fundus.
Crescit occulto velut arbor aeuo
Fama Marcelli: micat inter omnes
Iulium fidus, velut inter ignes

Luna minores
Gentis humanae pater atque custos,
Orte Saturno, tibi cura magni
Caefaris fatis data : tu fecundo

Caelare regnes.
llle feu Parthos Latio imminentes
Egerit iusto Dominus triumpho
Siue subiectos Orientis oris

Seras et Indos:
Te minor lætum reget aequus orbem:
Tu graui curru quaties Olympum,
Tu parum caftis inimica mittes

Fulmina lucis.

Ful,

« ПредишнаНапред »