Графични страници
PDF файл
ePub
[merged small][ocr errors]

um eben die Zeit in den nemeischen Stampfspielen den Preis
erhalten hatte. Auch beider Lehrer, Milesias, wird von ihm
erhoben; und als Episode die Geschichte des Leakus einges
mischt, eines der ålteften und berühmtesten Kidnige vou-des
gina. Die beigefügte Ueberseßung ist von Hrn. Gedike;
man muß aber dabei die von ihm gegebenen Erlåuterungen
vergleichen.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Μάτες και χρυσεσ εφάνων
άεθλων, Ολυμπία,
δέσποιν' αλαζίας: ένα μαντιες άνδρες
έμοπύροις τεκμαιρόμενοι παραπά-
ρώτοι Διοσ αργικεραύνου,
και τιν' έχει λόγον ανθρώπων πέρι,
μαιομένων μεγάλων
αρεταν θυμώ λαβείν,
των δε μόχθων αμπιούν.
άννεται δε προς χάριν ευ-
σεβέων ανδρών λιτούς.

[ocr errors][merged small][merged small]

Wahrheitsfürstin Olympia, Mutter der goldbes trånzenden Kåmpfe, wo aus lodernden Opfern der Ses her weissagt, und des hellbliggenden Zevs Gesinnung ers prüft, ob er der Månner gedenkt, deren Seele zu hos hen Zugenden aufstrebt, und zum erquickenden Lohne des Kampfs — Und der Erfüllung Freude belohnet das Flehen des Redlichen - Uber o du, Pisa's schånbaumis

ger

Pindar.

Αλλ' 3 Πίσας εύδειδρον επ' Αλφεώ άλσος,
τόνδε κώμον και τεφανοφορίας
δεξαι. μέγα τι κλέος αιεί,
ότινι σου γέρας έσπηταγλαόν.
άλλα δ' επ' άλλον έβαν
αγαθών πολλαι δ' εδο
συν θεοίς ευπραξίας.
Τιμόθενες, ύμμε δε κλάρωσεν πότμος
Ζηνα γενεθλίω ον μεν
έν Νεμέας πρόφατον.
Αλκιμέδοντα δε παρ Κρόνου λόφο
9ηκεν Ολυμπιονίκαν.
ήν δ' έσορούν καλός, έργα
τ' ου κατα οδος ελέγχων
ξένετε, κρατέων
σάλο, δολιχήρετμον Αιγιναν πάτμαν"
ένθα Σύτερα, Διός ξενίου

D. 2

πάρεger Hain am Strome des Alpheus, empfange du jeßt diesen Reigengefang und den krångetragenden Siegesi pomp! !

Groß ist und ewig des Mannes Ruhm, den dein glänzender Lohn begleitet. Manchen beseliget dieses, jenen ein andres Gut. Biele Bege, gebahnt von den Gettern, führen zum Glück,

Dir, o Timofthenes, und deinem Bruder verlieh Zeus, der Jugendschüber, Wonnegeschick. Dir selber gewährt' er Ruhm zu Nemea, und dem Alcimedon beim Hügel Saturns olympischen Sieg. Schön war fein Anblick, und seine Thaten schåndeten nicht seine Gestalt.

2018 er den Sieg fido errang, rief er jauchs send fein Baterland aus, das weitschiffende Aegis

das allen Waltern zuvor die Glücksschopfes 'rin Themis verehrt, die im Rathe der Götter

εβρα

[ocr errors]
[ocr errors]

pinδου. πάρεδρος, ασκείται Θέμις

* » . Η
εξοχ’ ανθρώπων. ό, τι γαρ
πολυ, και πολλοί ξέπει,
ορθά διακρίνειν Φρενί, μη παρα καιρών,
δυσπαλές. τεθμός δέ τις αθανάτων

::.. .
και τάνδη αλιερκέα χώραν

' ' 13, 1,8 "
παντοδαποισιν υπέρασε ξένοις
κίονα δαιμονίαν.

........... ! οδ' έπαντέλλων χρόνου

* Σ' ευ ε ε:: τούτο πράσσων μη κάμοι

* ..... Δωριεί λαώ ταμιευ

τι ... ομέναν εξ Αιακού.

1 και 11 12 Τον παίς ο Λατούς ευρυμέδων τε Ποσειδών, Ιλίω μέλλοντες επί σέφανος τεύξει, καλέσαντο συνεργών τείχεος' ήν ότι νιν πεπρωμένος; ορουμένων πολέμων, πτολιπόθοις εν μάχαις λαβρον αμπνεύσαι καπνόν.

γλαυ• neben dem gaftlichen Jupiter sißt. Denn wenn die belastete Wage bald hiehin,bald dorthin überschwankt; schwer ist es alsdenn, mit untrüglichem Sinn fidhreslirtheil zu fållen.

Also hatte der Rathfchluß der Ostter auch die meerummauerte Land Fremdlingen mancherlei Bliter zum Glückspfeiler geregt. Moge die Folgezeit nie ihn zu bewahren ermúden; nun der Dorier Volt ihn bes Herrscht, feit den Zeiten des Leakus.

Diefen berief Latonens Sohn und der weitherrschens de Neptun, als sie Slium mit einer Mauer umfrånzten, daß er ihnen zur Seite mit daran, baute. Denn es follte die Stadt - so hatt es das Schicksal beschloss Ten einst im Kriegesgewähl unter stådtezertrümmerns, den Schlachten im fressenden Feuer aufdampfen.

[ocr errors]
[ocr errors]

Pindar.

γλαυκοί δε δράκοντες, έπει κτίθη, νέον,
πύργον εσαλλόμενοι τρείς,
οι δύο μεν καπετον,
κύ9. δ' ατυζομένω , πνος βέλο»
εις δ' εσόρoυσε βοάσας.
ενεπε δ” αντίον δρμαί-
νων τέρας ευθυς Απόλλων»...
Πέργαμος αμφί τεάς,
ήρως, χερος εργασίας αλίσκεται,
ως εμοί φάσμα λέγει Κρονίδα
πεμφθέν βαρυγδούπου Διός,
ουκ άτερ παίδων σέθεν' αλ-
λ' άμα πρώτοις άρξεται
και τετράτοις, ώς άρα θεός σάφα είπας,
Ξάνθoν ήπιγεν και Αμαζόνας ευ-
ίππους, και ες Ιερον ελαύνων

A 3

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Vollendet war nun die Mauer; da sprangen drei Blauliche Drachen hinan zu der neuerbauten Wehra Zwei von ihnen stürzten zu, Boden, und verhauchten erstarret das Leben. Doch einer orang mit lautem Sei zisuje hinauf.

1, 4.

Uno schnell sprach Apol, indem er das Unglückszeis chen bedachte: dort, a Held, wo deine Hand baute, wird Pergamus einst erobert. Also verkündet es mit dieß Wundergesicht, gesandt vom fürchterlichdonnernden Zeus. Dein eignes Geschlecht, im ersten und vierten Gliede, erobert es mit.

So fprach mit untrüglicher Zunge der Gott, und sprengte über den Xanthus hinweg zu den rofielentens den Amazonen, und hin zum Sster. Aber der Schwins

ger

.

[ocr errors]

pinbar. Ορσοτρίαινα δ' επ' Ιθμόν ποντίων

άρμα 9ούν ταυεν,
αποπέμπων Αιακών
δεύξ' αν ίπποις χρυσέας,
και Κορίνθου δεράδ', επο-
ψόμενος δϊτα κλντάν.
Τερπνόν δ' εν ανθρώποις ίσον έσσεται ουδέν.
οι δ' εγώ Μιλησία εξ αγενεί-
ων κύδος ανέδραμον ύμνω
μη βαλέτο με λίθω τραχά φθόνος.
και Νεμέα γας όμως
ερέω ταύταν χάριν
ταν δ' έποτ' ανδρών μάχαν
εν παγκρατίω. το διδαξαθος δε του,
ειδότι εαίτερον. άγνω-
μον δε, το μη προμαθείν.
κουφότεραι γαρ άπειράτων Φρένες.
κειναι δ' εκείνος αν έπος

έργα ger des Dreizaces fuhr mit den goldmåhnigen Rossen den Reakus mit sich zurück, und jagte den fliegenden Wagen zum meerumströmeten Isthmus, und hin zu denbergigen Gdhen Korinthe, wo seiner ein feftliches Opfermahl harrte.

Nichts ergoßet die Sterblichen alle auf einerlei Art. . Benn denn also auch ich des Milesias Glorie, die ihm seine noch unbårtigen Jünger verliehn, mit meinem Gefange durdwandle, o so werfe mich nicht mit fauhem Steine der Neid. Singen will ich's, daß auch er qu Nemea als Jüngling einst gleichen Ruhm sich ers rang, bevor er im Månnerkampf des Pankrations

Traun!. leichter ifts dem tundigen Manne zu leh: ten. Thorheit, nicht selber zuvor gelernet zu haben. Denn gewichtlos schwanket des Unerfahrnen Seele.

ges

1

« ПредишнаНапред »