БОЖЕ, ИЗБАВИ БЪЛГАРИЯ: GOD SAVE BULGARIA

Предна корица
печатница НИМА Плевен, izdavam.com, 31.03.2015 г. - 196 страници

  ANNOTATION

OF

GOD SAVE BULGARIA

By Rosen Markov

Bulgaria, the year of our Lord 2015.
Colonel Magyarski from the Interior Ministry organized drug trafficking England and France. But it gets a clash of interests between him and the Puppeteer who operates mainly in the UK. General of DS (Communist Secret Service) manages to lure Colonel Magyarski in Cyprus, where attempts to kill him, but he fails. From the high cliff on the island of Aphrodite fell and died at the best friend of the colonel. Is a new attempt on the part of the Puppeteer at funeral of Major Petrov. All mourners are dead due to the explosion placed in the coffin of Petrov, only Magyarski survived again.
Asparuh, Kubrat and Assen are successful programmers working in England, but they love their fatherland also. Relatives often share in conversations about the inhuman living conditions in Bulgaria. Three programmers together with their friends, scientists from the US - Krum, Ivaylo and Simeon organize a revolt in the memory of the great Bulgarian national heroVasil Levski.
While Bulgarian rulers make their political machinations and getting rich every day, Asparuh returns home and finds courageous and worthy Bulgarians willing to die for the cause.
Krum and Ivaylo are molecular biologists - inventors, they managed to clone the Apostle of Freedom Vasil Levski preserved by his hair. Simeon is a nuclear physicist who invented the universal replicator - a device through which can be copied to any object or creature of living and inorganic nature. Simeon added to the functions of the replicator and a completely new - teleporter.
Date of revolt coming, but a clone of Vasil Levski unwilling to accept his mission of leader. It is therefore necessary Simeon to create a time machine with which to return to the 19th century and from there take the true Apostle of freedom. Time Machine is a fact, but scientists are not entitled to access the time of the fall of Bulgaria under Ottoman rule until its liberation in 1878. Nevertheless, passing through many vicissitudes and mostly through the Black Hole at the center of our galaxy, they are back with another great hero Bulgarian Khan Krum.

The uprising defeated rulers. But the Black Hole inexorably moving towards solar system! Came the end of the World ....                                                                                             

                                       

                                

 България, лето господне 2015.

Полковник Маджарски от МВР организира трафик на наркотици за Англия и Франция. Но се получава сблъсък на интереси между него и Кукловода, който действа основно на територията на Великобритания. Генерала от ДС успява да подмами полковник Маджарски в Кипър, където се опитва да го ликвидира, но това не му се удава. От високата скала на острова на Афродита пада и загива най добрия приятел на полковника. Следва ново покушение срещу Маджарски от страна на Кукловода, на погребението на майор Петров. Всички опечалени са мъртви вследствие взрива поставен в ковчега на Петров, единствен Маджарски оцелява отново.

Аспарух, Кубрат и Асен са преуспели програмисти, работещи в Англия, но те милеят и за своето отечество. Роднините им често споделят в разговори за нечовешките условия на живот в България. Тримата програмисти заедно със своите приятели, учени от САЩ – Крум, Ивайло и Симеон организират въстание по почина на Васил Левски.

Докато българските управници си правят политическите машинации и забогатяват с всеки изминат ден, Аспарух се връща в родината и намира смели и достойни българи, готови да умрат за делото.

Крум и Ивайло са молекулярни биолози – изобретатели, те успяват да клонират Апостола на свободата В.Левски от негов запазен косъм. Симеон е атомен физик, който е изобретил универсалния репликатор – устройство посредством което може да се копира всеки предмет или същество от живата и неорганичната природа. Симеон добавя към функциите на репликатора и една съвършено нова – телепорт.

Дата на въстанието наближава, но клонинга на Васил Левски не желае да приеме мисията си на водач. Поради това се налага Симеон да създаде машина на времето, с която да се върнат в 19 век и от там да вземат истинския Апостол на свободата. Машината на времето е факт, но учените не получават право на достъп за времето от падането на България под Османско робство до нейното Освобождение през 1878г. Въпреки всичко минавайки през много перипетии и най вече през черната дупка в центъра на нашата галактика, те се завръщат с друг велик български герой  Хан Крум.

Въстанието побеждава, управниците са свалени.....Но черната дупка неумолимо напредва към Слънчевата система! Настъпва краят на света....

 

Какво казват хората - Напишете рецензия

Потребителски отзив - Подайте сигнал за неподходящо съдържание

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БАЩИЦАТА
Бащице наш, успя ли да осигуриш ляб и свинска мас в изобилие на "некачествения материал", че той "глупавия" друго не заслужава?!? Успя ли да изпълниш всички поръчки на
големия черен брат отвъд океана?!? Успя ли да построиш всичко, което фирмите на братовчедите ти са в състояние да изпомпят от европейските фондове?!? Успяхте ли да промените учебниците по история на България, така че да намразим Руснаците и да заобичаме американците и западняците, които ни направиха свои роби, с вашата безценна помощ?!? Или не успяхте майка му стара?!? Псета сте вие и не трябва да се наричате Българи, камо ли народни управници! Такива като вас хановете навремето са ги оправяли единствено на кол!!! Такава е съдбата на всички предатели, унищожили собствения си народ, обаче в нормалните държави! Ала нашата не е такава....
Желая ти Бащице дълъг живот, но такъв на какъвто си обрекъл обикновения трудещ се Българин от провинцията!!! И топъл нар в Затвора, а кой знае....
 

Информация за автора (2015)

                                    

 Росен Марков е автор на романа "Боже, избави България". Той е роден през 1969 година, в град Русе. Завършва СОУ „Хр. Ботев”  гр.Русе през 1987г. Служи в БНА на редовна военна служба за периода 1987 г. – 1989 г. Работил е като стажант – актьор, бояджия, охрана и други занятия.

С писане се занимава от дете, първите му по сериозни публикации са два разказа в местния русенски вестник „Утро” през далечната 1994 година. „Усмивката на смъртта” и „Черния Дом” – първият от жанра хорър-ужаси, а вторият научна фантастика. През 1994 година написва и сценарият за игрален филм „Ауфвидерзеен”.       

 

Библиография